2012.02 Manvrager Dat het ook anders kan, toont de webpagina van de DCMR Milieudienst Rijnmond in Schiedam. Hier gaat het om bodem onderzoeken en afgegeven milieuvergunningen. De bezorgde bewoner kan op de kaart kijken waar hij woont, vervolgens klikken op een rood vierkantje en de milieurapporten verschijnen in beeld. Zoeken is ook mogelijk op aanvrager. De informatie is gemakkelijk vindbaar, de context is duidelijk en de belang hebbende weet wat hij moet weten. Naast de toegankelijkheid van informatie, is de vertrouwelijkheid van informatie van belang. Niet alle overheidsinformatie mag zo maar op het internet geplaatst worden. De overheid moet rekening houden met de bescherming van: 1. De persoonlijke levenssfeer van personen op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens; 2. Intellectueel eigendom op informatieproducten, zoals auteursrecht, portretrecht en andere rechten. 3. Vertrouwelijkheid, zoals staatsgeheim, bedrijfsgeheim, beleidsintimiteit en dergelijke. Ook op dit punt gaat er nog wel eens wat mis. De gemeente Rotterdam zet haar bekendmakingen van aanvragen van Wabo-vergunningen voor iedereen toegankelijk op haar website. Bij de uitgebreide aanvragen door particulieren moet de aanvrager zijn naam, adres en BSN invullen. Die werden vervolgens onafgedekt op de website gezet, met het risico van identiteitsfraude en privacyschending. Inmiddels zijn deze aanvragen van de website verwijderd. Voorbeeld 2: http://dcmr.gisinternet.nI/# geraadpleegd op 27 februari 2015 Voorbeeld 3: http://www.rotterdam.nl/Clusters/ Stadsontwikkeling/Document%202014/Omgevingsvergunning/ Rietdijkstraat%2072a/Aanvraag.pdf geraadpleegd op 18 februari 2015. De rode doorhalingen zijn van de auteur. Formulierversie AsnUI'ilffPr' 1 Persoonsgegevens aanvrage /melder Burgerservrcenummer Geslacht 2<Uan Vrouw Niet bekend Voorletters Achternaam Z Verblijfjadre* Postcode Huisnummertoevoeging Woonplaats Datum: 2- _f_i i Éanvraagffijnmei:

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 98