Aanbevelingen auteursrecht en actieve openbaarheid van bouwtekeningen bouwdossiers), die zij in het kader van hun archiefwettelijke functie hebben ontvangen van een archiefvormer, actief openbaar maken op het internet. Daarmee zou de bouwdossier- praktijk van de genoemde gemeenten gelegaliseerd en gelegitimeerd kunnen worden, zonder dat er evidente inbreuk wordt gemaakt op andermans economische belangen. De legitimatie berust dan in de maatschappelijke behoefte aan actieve openbaarheid. Zoals u hiervoor kon lezen, kunnen archiefinstellingen bouwtekeningen beheren die al gevormd en overgedragen zijn. Ze kunnen echter ook de dienstverlening voor hun rekening nemen uit nog niet overgedragen bouwtekeningen. Daarbij kan het zijn dat archiefinstellingen in de positie zijn om op de nog te creëren of de zojuist gecreëerde Wabo-dossiers te adviseren. Hieronder worden aanbevelingen gegeven voor 'upstream' (inregelen van een nieuwe situatie) als 'downstream' (met terugwerkende kracht) situaties. De upstream- aanbevelingen kunnen vanaf het moment van creatie van het document worden toegepast. Deze aanbevelingen hebben dus alleen betrekking op de Wabo-dossiers. De downstream- aanbevelingen hebben betrekking op de al gevormde bouwdossiers. Upstream Als er geen toestemming van de auteursrechthebbende is, is publicatie online niet toegestaan. Dit betekent immers vermenigvuldiging. Dat maakt online tonen van deze dossiers onmogelijk. Hieruit blijkt, dat het belangrijk is dat auteursrechthebbenden vanaf de creatie van de bouw tekeningen worden opgespoord, dat afspraken met ze worden gemaakt en dat deze metadata in het document managementsysteem (DMS), te weten in onlosmakelijk verband met de bouwtekeningen, worden opgeslagen. Dan is online tonen wel mogelijk. Op het gebied van auteurswet in relatie tot actieve openbaarheid van Wabo-dossiers geldt dat juristen en degenen die dienst verlenen goede instructies dienen te krijgen, zodat zij herkennen wanneer een Wabo-dossier niet online kan worden geplaatst en welke maatregelen daarvoor moeten worden genomen Maak afspraken met applicatiebeheerders betreffende het technisch mogelijk maken van metadatering in Wabo- dossiers betreffende het auteursrecht. Denk daarbij aan de optie, waarbij de verschillende bestanddelen van een Wabo-dossier per tabje toegankelijk zijn. Vervolgens kan per tabje aangegeven worden wat de juridische beperkingen zijn per bestanddeel. Downstream Het is mogelijk om de gedigitaliseerde bouwdossiers online beschikbaar te stellen. Doe dat echter met gebruikmaking van Digid, zodat achterhaald kan worden wie ze geraadpleegd heeft en wie er misbruik gepleegd heeft. Plaats de bouwdossiers online met behulp van een opt-out button. Zodra een rechthebbende protest aantekent, kan het dossier geheel of gedeeltelijk online worden geplaatst. Plaats een disclaimer op de website van de archiefbeheren- de instelling met de boodschap: we zijn ons bewust van het feit dat niet van alle bouwtekeningen de auteursrecht hebbende bekend is, u kunt met ons in contact treden als u auteursrechthebbende bent, wij doen er alles aan om auteursrechthebbenden te achterhalen en misbruik van dit auteursrecht is niet toegestaan.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 84