n 071 De Hogeschool van Amsterdam heeft naar aanleiding van de discussie tijdens de domeinconferentie haar adresboek voor het publiek offline gehaald. Nu is het HvA-adresboek uitsluitend toegankelijk voor de eigen medewerkers, mét een wachtwoord. Stelling 1: Open data is hèt middel voor de burger om de overheid te controleren De meningen waren verdeeld, 50% voorstanders en 50% tegenstanders. Opgemerkt werd, dat veel burgers niet goed met deze data om kunnen gaan. Zij hebben daar anderen voor nodig. Er zijn professionals of app-bouwers nodig die de vertaalslag tussen de (ruwe) data en de burger kunnen maken. Ook werd het verschil tussen de huidige en ideale situatie benadrukt: op dit moment heeft de overheid zijn data nog helemaal niet op orde. Dan kunnen burgers (ook al zouden ze wel competent genoeg zijn) de overheid niet controleren. Deelnemers gingen ook in op de verplichting die hiermee bij de burger komt te liggen: de burger moet de overheid dan controleren. Als hij/zij dat niet doet, dan wordt hij medeverantwoordelijk als de overheid niet goed handelt. Een deelnemer aan de workshop stelde "Ik wil niet de verplichting hebben de overheid te controleren, daar heb ik de beide Kamers en de gemeenteraad voor". Stelling 2: In tijden van Big Data is het voor de overheid onmogelijk om anonimisering van persoonsgegevens te garanderen Ook hier een 50/50 verdeling tussen voor- en tegenstanders. De discussie richtte zich in op het vertrouwen in de overheid. "Ik hoop en vertrouw dat het goed gaat, maar als ik naar de recente parle mentaire enquête over ICT kijk dan weet ik het nog niet" was de verzuchting bij één van dedeelnemers. Stelling 3 Openbaarheid is belangrijker dan privacy Net als in de eerste workshop vindt het merendeel van de deelnemers privacy belangrijker dan openbaarheid. De stelling riep bij één van de deelnemers meteen een nuancerende opmerking op "Er is inmiddels al zoveel over personen bekend, er is al geen privacy meer". Effect

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 70