n 070 Stelling 2: Overheidsorganisaties moeten actief overheidsinformatie openbaar maken Hier reageerde de meerderheid van de deelnemers positief op, vooral omdat de stelling niet gaat over alle overheidsinformatie. Een aantal respondenten zou anders geantwoord hebben als de stelling op die manier geformuleerd was. De discussie ging vervolgens over het economisch gewin dat het gevolg kan zijn van het actief openbaar maken van overheidsinformatie. Wie profiteert hiervan? En wie betaalt de kosten voor het openbaar maken. Een tweede discussie richtte zich op de ethische kant van het openbaar maken: wat gebeurt er als informatie uit verschillende bronnen achtergronden gekoppeld wordt? Stelling 3: In tijden van Big Data is het voor de overheid onmogelijk om anonimisering van persoonsgegevens te garanderen De meerderheid van de deelnemers beaamde deze stelling. De vraag werd gesteld of Big Data niet de zoveelste hype is waar iedereen achteraan loopt. Dat is koffiedik kijken, was de reactie van anderen. Er is een ontwikkeling gaande waarbij data en informatie in grote hoeveelheden beschikbaar zijn. We kennen de toekomstige technologieën nog niet, dus kunnen de consequenties op langere termijn nog niet overzien. Stelling 4: De HvA zet het HvA adresboek online, ben je het daarmee eens? Deze vierde stelling kwam vanuit de deelnemers aan de workshop. De HvA heeft een adresboek met gegevens van medewerkers: naam, mailadres, telefoonnummer, werklocatie. De groep was 50/50 verdeeld over de vraag of de HvA deze gegevens open op internet moet publiceren. Gewezen werd op het risico van stalkers, maar ook dat iedereen dan rechtstreeks naar docenten gaat bellen. Veel mobiele telefoons zijn privé telefoons, die gegevens houdt men liever voor zich. Anderen wezen op toegankelijkheid. En op het feit dat men in dienst is bij de Hogeschool van Amsterdam. Bart van der Sloot verwees naar een zaak, waarbij een bedrijf een foto van een medewerker op een website wilde plaatsen. De medewerker maakte daar bezwaar tegen. De rechter bepaalde dat het bedrijf de foto mocht plaatsen, omdat het hoorde bij zijn functie. Verslag discussie tweede ronde Aan de tweede workshop deden 15 HvA-docenten mee. Zij reageerden op drie stellingen:

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 69