069 n Workshop Actieve Openbaarheid en Privacy Erika Hokke, Marieke de Haan 6 november 2014 Hogeschool van Amsterdam Op 6 november 2014 vond de domeinconferentie 'Big Data Ethiek' plaats bij het domein Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. Atelieronderzoeker en juriste Nusta Nina (HvA) organiseerde hiervoor een workshop voor de medewerkers van de HvA. Bart van der Sloot (Instituut voor Informatierecht) schetste het theoretisch kader omtrent openbaarheid, big data en open data. Hierbij lichtte hij toe wat de noodzaak is van openbaarheid en hoe dit een spanningsveld oplevert met privacy, te meer omdat er steeds meer druk ligt op overheden om het economisch potentieel van hun data te benutten. De workshop bracht veel inzichten in de wensen en verwachtingen van burgers omtrent openbaarheid van overheidsinformatie. Tijdens een levendige discussie werden diverse stellingen aan de HvA-medewerkers voorgelegd. Er waren zorgen over de bescherming van persoonsgegevens, die wogen vaak zwaarder dan het belang van openbaarheid van informatie. Er werd in twijfel getrokken of de burger wel zou kunnen omgaan met open data, een vertaalslag is vereist. Ook werd er opgemerkt dat er al zoveel over personen bekend is, dat er geen privacy meer is. Verslag discussie eerste ronde 40 Medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam discussieerden in de eerste ronde over vier stellingen. Stelling 1: Openbaarheid is belangrijker dan privacy Het merendeel van de deelnemers vindt privacy belangrijker dan openbaarheid. De deelnemers die openbaarheid belangrijker vinden wijzen vooral op het belang van een transparante overheid. "We moeten kunnen weten wat de overheid doet" werd als argument naar voren gebracht. Transparantie en openbaarheid werden ook gekoppeld aan de persoonlijke privacy. "Ik moet eenvoudig kunnen achterhalen welke informatie de overheid over mij heeft, dat moet voor mij openbaar zijn."

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 68