054 4. In welke informatie van de vergunningaanvraag zou interesse hebben? (meerder antwoorden mogelijk) Vergunningverlening initiatief document Vergunningverlening gespreksverslagen Vergunningverlening aanvragen Vergunningverlening resultaat integriteittoets Vergunningverlening adviezen Vergunningverlening zienswijze Vergunningsverlening besluiten Vergunningverlening berichten Toezicht toezichtprogramma Toezicht meldingen en handhavingverzoeken Toezicht inspectierapporten Toezicht besluiten Toezicht berichten Bezwaarprocedure bezwaarschriften Bezwaarprocedure adviezen Bezwaarprocedure verslag hoorzitting Bezwaarprocedure beslissingen Ik wil alle documenten Ik heb geen behoefte aan deze documenten 5. In welke onderwerpen van de Wabo zou u geïnteresseerd zijn? (meerdere antwoorden mogelijk) Woningwet (bouwvergunningen) Wet milieubeheer (milieuvergunningen en meldingsplicht verandering inrichting) Wet ruimtelijke ordening (ontheffing bestemmingsplan, aanlegvergunning) Monumentenwet (monumenten vergunning) Mijnbouwwet (mijnbouwvergunning) Wet verontreiniging oppervlaktewateren Diverse gemeentelijke en provinciale verordeningen (zoals de reclame, inrit en sloopvergunningen)

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 53