n 051 woord. Voor ambtenaren binnen bestuursorganen wordt dit vaak als 'eng' en 'riskant' ervaren, zo zegt de actieve wobber, maar het komt het vertrouwen van het bestuur uiteindelijk ten goede. De poging op geheimhouding wekt hier vaak meer wantrouwen bij de bestuurder dan algehele transparantie. De actieve wobber denkt dat meer actieve openbaarheid zal zorgen voor minder Wob-verzoeken. Openbaarheid moet gelden voor alle documenten die niet onder de weigeringsgronden van de Wob vallen. Daarnaast moet de openbaarheidstatus van alle documenten op voorhand worden vastgesteld, en dus niet pas als een burger er om vraagt. Alle documenten die volgens de vaststelling openbaar kunnen worden gemaakt, dienen ook actief openbaar worden gemaakt. Een veel gehoord risico aan actieve openbaarheid is dat bepaalde informatie niet meer aan het papier zal worden toe vertrouwd. De actieve wobber zegt hierover dat dit risico altijd bestaat. En je kunt je afvragen of dit erg is. Op het moment dat er meer actief openbaar gemaakt zal worden zal de ambtenaar beter nadenken over wat er precies op papier wordt gezet. Is actieve openbaarheid te realiseren? Technisch gezien wordt actieve openbaarheid door de wobber niet als een probleem ervaren. Communicatief is dit nog maar zeer de vraag. Als (bijna) alles openbaar wordt, verschijnen veel documenten op het internet. Jaar in, jaar uit. Niemand kan daar meer wijs uit worden. Dit leidt ook niet tot meer vertrouwen in de overheid. Daarnaast moet er geld en tijd vrijgemaakt worden om dit mogelijk te maken. Heeft de actieve wobber behoefte aan actieve openbaarheid? JA! Actieve openbaarheid wordt bij de actieve wobber toegejuicht. "We moeten niet meteen denken dat we dan ineens volledig inzicht hebben in het bestuursoptreden" is daarbij wel de nuancering die door de wobber wordt aangebracht. De burger zal bedolven worden onder een overvloed aan data. Toch gaat de actieve wobber er vanuit dat de relevante informatie wel boven komt, onder meer via de media, zij het soms dus met vertraging. Wob-verzoek in de praktijk Aan de actieve wobber is ook nog de vraag voorgelegd hoe het gaat met de huidige Wob-verzoeken. De Wob-verzoeken zelf verlopen niet moeilijk, maar vaak kom je daarna in een lastig en langdurig traject. De wobbers benoemen een aantal problemen die spelen: Als eerste, dat de archivering bij de overheid een ondergeschoven kindje is, waardoor het terugvinden van informatie (en dus ook het verstrekken van informatie moeizaam verloopt. In de documenten kunnen persoonsgegevens staan, die verwijderd moeten worden. Daarvoor is onvoldoende aandacht en bewustzijn. Er is niet per document nagedacht over de vraag of het wel of niet openbaar is, zodat de keuze nog gemaakt moet worden als er een Wob-verzoek komt. Verstrekte documenten zijn daarnaast niet altijd duidelijk. Dit hoeft in principe ook niet, want openbaarheid is openbaarheid van documenten zoals die bestaan. De overheid kan in deze gevallen altijd een toelichtende tekst in 'normaal Nederlands' erbij verstrekken. De bovengenoemde punten komt de snelheid waarmee Wob-verzoeken behandeld worden niet ten goede.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 50