050 n Behoeften aan actieve openbaarheid bij journalisten 'actieve wobber' Welk belang heeft de actieve wobber bij actieve openbaarheid? Andere zien hier geen reden voor en vinden dat bouwtekeningen niet in aanmerking komen om als auteursrechtelijk werk beschouwd te worden. Als argumenten voor het actief online openbaar maken van het bouwarchief worden genoemd: verbetering van de dienstverlening aan de burger; faciliteren van hergebruik van informatie; efficiency: publiceren is goedkoper dan op verzoek inzage verschaffen, mits de informatie digitaal beschikbaar is. Overigens heeft men geen behoefte aan actieve openbaarheid als wapen tegen de 'beroepswobber'. Als argument tegen actief openbaar maken na afhandeling wordt genoemd het risico dat informatie met betrekking tot beveiliging van panden of bedrijfsprocessen op straat komt te liggen. Dit bezwaar zou weggenomen kunnen worden door aanvragers van vergunningen expliciet aan te laten geven welke informatie niet openbaar gemaakt mag worden. Wat betreft de mate van activiteit in de openbaarmaking is publicatie van de informatie in een toegankelijke, gemakkelijk doorzoekbare vorm het uitgangspunt voor de geraadpleegde ambtenaren. De meeste instellingen maken voor de verplichte publicatie van onderdelen van het proces (aanvraag, beschikking) gebruik van een webomgeving die burgers de mogelijkheid biedt zich te laten attenderen op voor hen relevante publicaties. Overwogen wordt nog om de mogelijkheid te bieden om in die webomgeving bekend te maken dat de zaak geheel afgehandeld is en vanuit die webomgeving door te linken naar het afgehandelde dossier. Men is geïnteresseerd in het mogelijke gebruik van het e-depot voor de openbaarmaking na afhandeling. Sommige overwegen namelijk de plaatsing van afgesloten dossiers in het e-depot voor een veilige bewaring tot het tijdstip van overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Actieve openbaarmaking zou dan naar hun idee kunnen plaats vinden via de publieksvoorzieningen van het Noord-Hollands Archief. De Wob regelt de openbaarmaking van informatie door de Nederlandse overheid. Tijdens het onderzoek naar behoefte aan actieve openbaarheid is ook een groep 'actieve wobbers' benaderd. Met de 'actieve wobber' wordt de groep personen bedoeld die vaak Wob-verzoeken indienen bij de overheid, zoals bijvoorbeeld journalisten. Een journalist heeft belang bij het openbaar maken van overheidsdocumenten. Enkele vragen die tijdens het onderzoek aan de respondenten voorgelegd zijn waren: Wat verstaat u onder actieve openbaarheid, en wat is hier de voornaamste doelstelling van? Welk belang heeft u bij actieve openbaarheid? Is actieve openbaarheid te realiseren? En heeft u behoefte aan actieve openbaarheid? Daarnaast is ook gekeken naar hoe de huidige Wob-verzoeken verlopen. Wat is actieve openbaarheid? Voor de actieve wobber betekent actieve openbaarheid dat een bestuursorgaan niet op grond van een verzoek van een derde, maar op eigen initiatief documenten openbaar maakt. De doelstelling van actieve openbaarheid moet zijn transparantie. Transparantie zorgt ervoor dat burgers inzicht kunnen verkrijgen in een goede en democratische bestuursvorming. Het zorgt voor openheid, waardoor burgers weten welke documenten aanwezig zijn bij de overheid. Maar welk belang heeft de actieve wobber nu bij actieve openbaarheid? Transparantie is ook hier weer het belangrijkste

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 49