Qndgrwgrp Op 6 juni 2014 hebben wij van een aanvraag ontvangen om een omgevmgs vergunning, zoals bedoeld in de Wel algemene bepalingen omgevwgsrecht {Wade) De aanvraag gaal over de locatie gelegen aan de De aanvraag is geregistreerd onder OLO*nummer 1234169 Hel onderdeel 'milieu. miheu neurale verandering' aangevraagd De aanvraag betreft bet vervangen van de dampverwerkingsmslaNatie door inwendig dnjvenoe daken m de tanks 1301 Urn 1316 Afbeelding 5 Het betreft een mnehlmg voor de op- en overslag ven minerale olieproducten, plantaardige Beschikking, voorgelegd en dierlijke dien an vetten, organische chemicaliën en igevaarlijke) afvalstoffen in de enquête Bevoegd aezaa Gezien artikel 2 4 van de Wet algemene bepalingen omgevmgsrechl (Webot en hooUsluk 3 van hel Besluit omgevmgsrecht (8or) zijn wij het bevoegd gezag om de omgevingsvergunnmg te verlenen. Afbeelding 6 Neemt door actieve openbaarheid van overheidsdocumenten uw vertrouwen in de overheid? neemt toe blijft hetzelfde neemt af weet niet/geen antwoord 12 13 14 actieve burger 'niet-actieve' burger

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 45