n 044 Op de vraag of burgers alle documenten willen hebben of zelf de keuze willen maken in welke documenten ze interesse hebben, geven de respondenten aan graag hun eigen keuze te maken. De vergunningaanvraag is op te delen in drie fases: de vergunningverlening, het toezicht en de bezwaarprocedure. In elke fase worden documenten geproduceerd. Je kunt denken aan adviezen, verslagen, bezwaarschriften en besluiten. De meeste interesse is er bij de burgers voor de momenten waar er besluiten vallen in het proces van vergunningverlening. Ook hier heeft de respondent liever de keuze om zelf te kiezen welke documenten ze willen bekijken. Burgers hebben er daarnaast niet direct problemen mee als vergunningen openbaar worden gemaakt. Als er maar aan de voorwaarde wordt voldaan dat de privacy van de burger gewaarborgd wordt. Het zorgt daarnaast voor transparantie en openheid. Vormen van actieve openbaarheid Hoe moeten documenten bij de burger komen? Willen zij dit op landelijk niveau of hebben ze alleen interesse in hun eigen gemeente, wijk of straat? Wijkverenigingen geven aan interesse te hebben in informatie over de wijk. De tweede groep wil informatie uit hun eigen gemeente. Zoals eerder genoemd, is in dit onderzoek een lijst opgesteld met vijf verschillende manieren om informatie te krijgen. Hieronder vallen onder andere de publicatie zonder berichtgeving, zoals die nu in kranten wordt vermeld, of de mogelijkheid geattendeerd te worden op relevante publicaties, zodat mensen zelf keuzes kunnen maken. Zoals hierboven al beschreven wil de burger liever zelf kiezen welke documenten van de Wabo ze krijgen. Op de vraag welke vorm van openbaarheid ze verkiezen gaat de voorkeur dan ook uit naar de mogelijkheid geattendeerd te worden op relevante informatie. De burger wil dus zelf kiezen (zie afbeelding 3). Ook is er gevraagd naar de manier waarop deze informatie bij de burger moet komen. In Zweden wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van inventarissen waarbij men dan kan kiezen welke documenten ze willen bekijken. Dit is een van de voorbeelden van de manier waarop de burger de informatie wil verkrijgen. Een andere voorbeeld is de mogelijkheid van een kaart. DCMR Milieudienst Rijnmond maakt gebruik van kaarten waarop de burger op een locatie kan klikken, dan wordt informatie over een bedrijf zichtbaar en zijn documenten te downloaden. De voorkeur van de burgers gaat uit naar deze twee mogelijkheden, met de keuze om te zoeken op gemeente, wijk en straatnaam (zie afbeelding 4).

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 43