n n p 037 Is er behoefte aan actieve openbaarheid van overheidsinformatie? Achtergrond onderzoek Methoden van aanpak Kirsten van den Eijnde Harco Gorter, Herman Oost De centrale vraag in dit atelier is "Wat houdt het bestuurlijke begrip actieve openbaarheid precies in als het gaat om Wabo- dossiers, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiserenActieve Openbaarheid houdt in beginsel in dat de overheid ongevraagd informatie en documenten beschikbaar stelt voor eenieder om te bekijken en desgewenst te (her) gebruiken. Doel hiervan is het vergroten van de transparantie van het overheidshandelen - en daardoor van het vertrouwen van de burger in de overheid - en een betere benutting van de op kosten en met hulp van de burger verzamelde overheidsinformatie. Wanneer we de centrale vraag in dit atelier willen beantwoorden, met name het tweede gedeelte, lijkt het nuttig eerst eens te kijken naar de feitelijke behoefte aan informatie in de samenleving, bij burgers en bedrijven. Welke informatie, welke documenten wil men inzien en hoe actief moet de overheid deze beschikbaar stellen? Volstaat publicatie, digitaal of op papier, of wil men mogelijk relevante informatie op de fysieke of elektronische deurmat ontvangen? Vervolgens is de vraag hoe men staat tegenover de actieve openbaarmaking van de informatie en documenten die men zelf in het kader van een Wabo-procedure heeft geleverd de overheid. Kan men zich daarin vinden of is er sprake van Foto: Sebastiaan ter Burgt CC BY-SA aan reserves, eventueel ten aanzien van specifieke informatie? Tenslotte moeten we ons verdiepen in de behoefte van de overheidsinstellingen die de actieve openbaarmaking moeten realiseren. Welke informatie acht men geschikt om beschikbaar te stellen en hoe actief wil men daarin optreden? Welke motieven liggen aan de keuzes ten grondslag, welke doelen wil men daarmee dienen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden zullen we te rade gaan bij de verschillende betrokkenen: burgers, bedrijven, journalisten en overheidsinstellingen. We zullen het begrip actieve openbaarheid moeten operationaliseren met betrekking tot Wabo-dossiers: welke informatie is er beschikbaar en welke vormen van actieve openbaarmaking zijn er? In de volgende paragrafen wordt uitgewerkt hoe we de betrokkenen benaderd hebben, hoe we actieve openbaarheid met betrekking tot Wabo- dossiers geoperationaliseerd hebben en welke bevindingen en aanbevelingen we hebben kunnen doen binnen het atelier. Het onderzoek naar behoefte aan actieve openbaarheid van overheidsinformatie is in vijf deelvragen opgedeeld. De eerste deelvraag heeft betrekking op de verschillende varianten voor actieve openbaarheid, zoals in de voorgaande paragraaf benoemd. De vier overige vragen hebben betrekking op de behoefte aan actieve openbaarheid bij verschillende doel groepen in de samenleving. De mate van behoefte aan actieve openbaarheid bij vier doelgroepen is in dit onderzoek gemeten. Voor deze doelgroepen zal de inwerkingtreding van de Wet Open Overheid invloed hebben, speciaal op het terrein van de aanvraag, behandeling en verlening van de Wabo-vergunningen, alsmede het proces van toezicht, handhaving en bezwaar.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 36