Toelichting beslisboom Actieve Openbaarheid 1) Wet- en Regelgeving 2) Behoefte 3) Privacy 4) Uitoefenbare rechten van derden Ronald Rommelse, met input van Jan-Willem de Reus en Jeroen van Oss Op grond van wet- en regelgeving is de overheid verplicht om overheidsinfor matie openbaar te maken dan wel geheim te houden. Denk bijvoorbeeld aan de absolute uitzonderingsgronden van de Wet Openbaarheid Bestuur, de Algemene Bestuurswet (besluiten die het algemeen belang dienen) en milieuwetgeving. Het is belangrijk om van tevoren goed te onderzoeken welke behoefte bij een bepaalde doelgroep (overheid, burgers, bedrijven) aanwezig is. De behoefte bepaalt welke data actief openbaar worden gemaakt en hoe het informatie systeem eventueel moet worden aange past. Ook moet worden vastgesteld op welke manier de actieve openbaarmaking plaatsvindt. Gaat het om de plaatsing van een databestand op een website, of wordt de data rechtstreeks en uitsluitend open baar gemaakt aan de belanghebbende, bijvoorbeeld via een berichtenbox. Persoonsgegevens zijn direct (naam, geboortedatum, adres, woonplaats) of indirect (inkomen, waarde van eigendom) te relateren aan een persoon. De verwerking van persoonsgegevens, waaronder het actief openbaar maken, is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het actief openbaar maken mag alleen plaatsvinden mits daarvoor welbepaalde en uitdrukkelijk omschreven doelen zijn vastgesteld en deze doelen gerechtvaardigd zijn. (In de praktijk komt het erop neer dat een afweging van belangen moet plaatsvinden). De actieve openbaar making zal ook gemeld moeten worden aan het College Bescherming Persoons gegevens. Houd er ook rekening mee dat bestanden zonder persoonsgegeven, na actieve openbaarmaking, gekoppeld kunnen worden met andere bestanden, waardoor alsnog de identiteit van personen achterhaald kan worden. Ook dit valt onder we Wet Bescherming Persoonsge gevens. De wet heeft alleen betrekking op levende personen. Bij overlijden vervalt de bescherming op grond van de Wbp. Vaak zal gekozen worden om het databe stand te anonimiseren, waardoor er geen persoonsgegevens actief openbaar worden gemaakt. Bijzondere persoons gegevens zullen altijd geanonimiseerd moeten worden, denk aan gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, strafrechtelijke verleden, seksuele geaardheid en lidmaatschap van een vakvereniging. Onder uitoefenbare rechten wordt onder meer verstaan (intellectuele) eigendoms rechten van derden (niet zijnde een overheidsorgaan). Voorbeelden van rechten die onder het (intellectuele) eigendomsrecht vallen zijn het auteurs recht, portretrecht, databankenrecht, octrooirecht, merkenrecht en handels naamrecht. Er rusten geen rechten (meer) op de informatie, als die is vrijgesteld van uitoefenbare rechten of als de rechten zijn verlopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor een creatief werk waarvan de auteur meer dan 70 jaar geleden is overleden. Wanneer de overheid rechthebbende is van de data of de overheid toestemming heeft van de rechthebbende om de data vrij te geven, kan de data zonder risico actief openbaar worden gemaakt.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 30