I I I I Beslisboom Actieve Openbaarheid ARCHIEF ATELIERS Actieve Openbaarheid by design 1) Wet- en Regelgeving Bestaat er wet- of regelgeving die het verplicht om het databestand actief openbaar te maken? NEE Bestaat er wet- of regelgeving die het verplicht om het databestand geheim te houden? 2) Behoefte JA Is er een behoefte bij en bepaalde doelgroep (overheid, burgers, bedrijven) om het databestand actief openbaar te maken? 3) Privacy Bevat het databestand gegevens van personen of zijn de data te herleiden naar gegevens waarde Wet bescherming persoonsgegevens op rust? 4) Uitoefenbare rechten van derden het databestand nog bruikbaar als de persoonsgegevens worden geanonimiseerd? - Rusten er uitoefenbare rechten van derden (niet zijnde een overheidsorgaan) op de data? 5) Vertrouwelijkheid JA Is er toestemming van de rechthebbende (derde partij) om de data openbaar te maken en te publiceren? NEE Is het mogelijk om afspraken te maken met rechthebbende om de data toch openbaarte maken en te publiceren? NEE Is het databestand nog bruikbaar zonder de data waarop rechten van derden berust? NEE Bevatten de data vertrouwelijke informatie of kan vrijgeven van de data leiden tot onevenredige bevoor- of benadeling van personen of instanties? 6) Middelen JA Weegt het belang van openbaarheid op tegen het belang van vertrouwelijkheid of onevenredige bevoor- of benadeling? NEE Is het databestand nog bruikbaar zonder de vertrouwelijke data? NEE marginale (financiële) middelen nodig om de data actief openbaarte maken? Voldoet de actief openbaarte maken data JA s er een businessmodel te maken om actieve openbaarmaking te bekostigen? NEE NEE Kan de behoefte vraag of businessmodel worden bijgesteld, zodat de aangeboden data alsnog in de behoefte voorziet? NEE het databestand kan niet actief openbaar worden gemaakt. NEGATIEF ADVIES, het databestand actief openbaar maken, voorziet niet in een behoefte. het databestand kan actief openbaar worden gemaakt. Als basis voor deze beslisboom heeft het open data beslismodel van de gemeente Rotterdam gediend: http ://beslisboom.rotterdamopenda tanl/

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 28