Wat biedt dit Schetsboek? De presentaties zorgden voor uitgebreide discussies en feedback. In het tweede deel van de scrums, dat de naam 'Open Atelier' kreeg, werden steeds experts uitgenodigd ter verdieping van een gemeen schappelijk aspect van het atelieronderzoek. Deze experts kwamen veelal uit aanpalende disciplines, reflecteerden op de atelieronderzoeken en boden interessante perspectieven en een bredere, ook internationale context. De Open Ateliers stonden open voor deelname van geïnteresseerde professionals uit het archief-, erfgoed en informatiedomein voor discussie en feedback. Zo werd het onderzoek van studenten, docenten en praktijkprofessionals gevoed door het brede werkveld. De wisselwerking tussen theorie en praktijk stond centraal, met aandacht voor onderzoekend leren, voor kennisontwikkeling en voor kennisdeling in een interdisciplinaire omgeving. Het intensieve onderzoek- en leertraject leverde voor ieder atelier zowel concrete en bruikbare resultaten op, als schetsen en plannen. Sommige onderzoeken hadden als uitkomst "volgende keer moeten we het anders aanpakken", andere onderzoeken zaten vanaf de start op koers naar een concreet product of advies. Zo gaat dat bij onderzoek. Twee Schetsboeken, één over Actieve Openbaarheid en het ander over Documenteren van de Samenleving, tonen de resultaten van vijf maanden intensief samen denken, doen en delen in de ateliers. Dit schetsboek presenteert de resultaten van het atelier Actieve Openbaarheid. In dit atelier stond de vraag centraal "Wat houdt het bestuurlijk begrip actieve openbaarheid precies in als het gaat om Wabo-dossiers, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren?" De centrale vraag viel uiteen in drie onderzoeksthema's: de behoefte aan actieve openbaarheid, de juridische aspecten van actieve openbaarheid en als derde thema actieve openbaarheid 'by design'. Per thema werden door de onderzoekers verschillende kleine of grotere onderzoeken uitgevoerd. Vanzelfsprekend hanteerden zij een veelheid aan onderzoeksmethodieken: deskresearch, interviews, enquêtes, case studies, een debat, een masterclass en lezingen door experts. Het resultaat zijn deze Schetsen uit het atelier. Het zijn artikelen waarin de onderzoekers verslag doen van hun onderzoek of de instrumenten presenteren die zij binnen het atelier hebben ontwikkeld. Tussen deze langere artikelen vindt u verschillende korte 'Schetsen': aantekeningen, verslagen van bijeenkomsten, door de onderzoekers gebruikte vragenlijsten, adviezen, tips, begrippen, etc. Soms wat verder uitgewerkt, soms gaat het letterlijk om een eerste schets. De vijf 'Denkschetsen' die Elco van Staveren maakte tijdens het slotsymposium Actieve Openbaarheid: een open Aanpak ontbreken natuurlijk niet.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 11