113 De effectiviteit van alleen de harde aanpak bijvoorbeeld op een andere manier met privacyoverwegingen kunnen omgaan dan als onderdeel van het dienende systeem voor een belanghebbende burger. Het ontwikkelen en implementeren van een systeem waarbij alleen de harde aanpak wordt gebruikt leidt vaak niet tot het gewenste resultaat. Bij informatiesystemen komt de harde aanpak vaak tot uitdrukking in de keuze voor en implementatie van diverse standaarden (voor metadata, voor werkwijze, etc.) en/of applicaties (zoals een Document Management Systeem (DMS)). Maar in de werkelijk bestaande situatie is er vaak een kloof tussen deze middelen en de praktijk. Standaarden worden zelden zoals voorgeschreven toegepast, veel mogelijkheden van een DMS blijven ongebruikt of medewerkers laten methoden links liggen ten faveure van een door henzelf ontwikkelde werkwijze. Kortom, de mensen die werken met het volgens de harde aanpak ontwikkelde en geïmplementeerde systeem bemiddelen tussen standaard en praktijk, tussen dienend en te bedienen systeem. Ook bij actieve openbaarheid blijkt er sprake van een verschil tussen voorschrift en praktijk. Het Actieplan bij de Visie Open Overheid (2013) stelt op pagina 5: "hoewel actieve openbaarheid in de basis mogelijk is, blijkt het in de praktijk slechts beperkt tot stand te komen". Of dat ligt aan een te grote nadruk op de harde aanpak dan wel een gebrek aan toepassing van de zachte aanpak, is nooit onderzocht. Mijn scriptieonder zoek naar de invloed van de informatiecultuur op actieve openbaarheid bij Wabo-dossiers kan - net als de resultaten van de onder de symposiumdeelnemers gehouden enquête - een kleine aanzet vormen tot het antwoord op die vraag.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 112