n 104 Het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ) is onderdeel van de gemeentelijke architectuurstandaard GEMMA en staat aan de basis van het zaakgericht werken. Hiervan zijn afgeleid de template voor de zaaktypencatalogus ZTC 2.0 en de specificatie ZS-DMS, voor koppelingen tussen zaaksystemen en documentmanagementsystemen. Bij de beantwoording van de vraag is in beide standaarden gekeken naar de aanwezigheid van eisen voor metadata voor vertrouwelijkheid en privacy, intellectueel eigendom en één aspect van toegankelijkheid en vindbaarheid, namelijk een veld voor de locatie. De bevindingen waren als volgt: De conclusie is dat de RGBZ geen metadata voorschrijft op het gebied van intellectueel eigendom en openbaarheid voor extern publiek. Op de andere punten voldoen zij beide. Het grote voordeel van de RGBZ is dat zij onderdeel uitmaakt van een stelsel van standaarden rondom het zaakgericht werken in GEMMA, die gezamenlijk geautomatiseerde toekenning van metadata voorschrijven. De implementeerbaarheid is daarmee groter. De vraag is echter of deze aanvullende GEMMA standaarden en dan met name de koppelingsspecificatie Zaak- en documentservices (ZS-DMS) 1.0 alle benodigde metadata vragen. Kwaliteitseis TMLO RGBZ Vertrouwelijkheid/ privacy Schrijft de metadata 'Openbaarheid' (no.18) en 'Vertrouwelijkheid' (no.17) voor. Deze zijn geschikt voor het reguleren van openbaarheid en vertrouwelijkheid, door het afschermen van informatie tot een van te voren in te stellen moment van vrijgave. Bevat attribuutsoort 'vertrouwelijk aanduiding'. Dit kan worden overgeërfd vanuit het document type en is daarmee te automati seren. Er is geen attribuutsoort voor openbaarheid. Intellectueel eigendom Schrijft metadata 'gebruiksrechten' (no.16) voor, met een omschrijving van de beperkingen en de periode van geldigheid. Niet aanwezig Vindbaarheid op locatie Element 9 'dekking (plaats en tijd)' maakt het mogelijk een informatieobject in de ruimte af te bakenen. Attribuutsoorten 'Adres', 'Kadastrale aanduiding' en 'Geometrie' bieden mogelijkheden voor vindbaarheid op locatie.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Schetsboek | 2015 | | pagina 103