Mogelijkheden van automatisering F. X. Blouin, verbonden aan de Bentley Historical Library van de Universiteit van Michigan in de Ver enigde Staten, sprak over de nieuwe mogelijkheden die de computer voor ons vak zal bieden. Als gevolg van de intrede van de computer in het archiefwezen ziet Blouin de mogelijkheid om de toegankelijkheid van archieven te verhogen door bijvoorbeeld ont- werp-mogelijkheden als MARC-format /standaardi satie, dat een internationaal potentieel heeft. Een zekere internationalisering op economisch, cultu reel en intellectueel gebied leidt ertoe dat de stukken en dus de archieven van diensten die met deze activi teiten belast zijn ook van internationaal belang wor den. Dit zal de noodzaak aan informatie-uitbreiding onder archieven, die standaardformaten gebruiken, vereisen. In Nederland zag P.JHorsman, automatiserings medewerker van de Rijksarchiefdienst en docent aan de Rijksarchiefschool, drie functionele gebieden die relevant zijn voor de archivaris. Allereerst is er aan de 'input-zijde' van de archiefdiensten een ge bied, dat we volgens onze oude terminologie record creation zouden noemen. Selectie vormt een rele vante taak van de archivaris. Nieuwe eisen op dit ge bied vloeien voort uit de immer groeiende papier massa en met name uit veranderingen in adminis tratieve processen, veroorzaakt door de toepassing van informatietechnologie, zoals kantoorautomati sering, electronische datacommunicatie tussen or ganisaties en het gebruik van interorganisatorische databases. Ten tweede lijkt 'archive-management', waaronder de administratieve controle en het con serveren en restaureren van archieven, de voornaam ste taak van de archivaris te zijn. De meeste adminis tratieve processen in archiefdiensten kunnen wor den verbeterd door automatisering. Als derde punt memoreerde Horsman de automatisering. Nieuwe eisen concentreren zich voornamelijk op het terrein van de 'output', de intellectuele controle. Nieuwe archiefstructuren, gebaseerd op een informatie- bouwkunde zonder fysieke beperkingen, vragen om een andere benadering in het beschrijven en orde nen, zo er al nog steeds ordening nodig is. Archiva rissen moeten zich bewust zijn van het onderscheid tussen fysieke documenten, die informatie bevat ten, en de informatie zelf. Vanouds beheerders van B. Delmas (boven)enF.X. Blouin (onder) [58] documenten worden archivarissen nu ook beheer ders van opgeslagen informatie. Wanneer de conclusie getrokken wordt dat nieu we eisen, welke dat ook maar moge zijn, het beroep zullen dwingen tot verandering, dan vraagt Hors man zich af hoe een archiefschool - of überhaupt een opleiding - als 'an agent of change' kan optreden? Een archiefschool is immers in hoge mate afhanke lijk van de eisen van dat vak, en zodoende indirect van de eisen voor dat vak. En dat is het nu juist waar de schoen wringt. In het geval dat de ideëen van de Rijksarchiefschool over het beroep verschillen van die van de beroepswereld zelf, of van een gedeelte er van, zal de vertaling naar een nieuw curriculum, nieuwe cursussen of lessen door de archiefdiensten - de cliënten van de school - niet begrepen worden. Het betoog van de laatste spreker, Th. Thomas sen, concentreerde zich rond één thema: de door de Rijksarchiefschool ontwikkelde en gebruikte me thode bij het definiëren en wijzigen van het leerplan als reactie op de veranderende behoeften van het vak in Nederland. In nauwe samenhang met de Neder landse rijks-, gemeente- en streekarchieven en de van is de Rijksarchiefschool bezig met het uitstip pelen van een nieuw beleid voor de jaren negentig. Het internationaal colloquium maakte duidelijk dat op verschillende fronten gewerkt wordt aan de aanpassing van het vak aan de nieuwe tijden, maar dat van een revolutie nog geen sprake is. Henri Spijkerman Summary In the last twenty-five years the archivist's task has become increasingly complex and the archivist of today is confronted with even more challenges, resulting from developments in information tech nology. All these changes call for a different kind of archivist, a change in attitude and more tech nical know-how. Archival training programmes must therefore be adapted to meet the new demands of the profession. This was the subject of a colloquium organised by the Dutch Asso ciation of Archivists in September last year. Direc tors of archival schools in Europe and the United States were invited to talk with their Dutch col leagues about changes in archival training in their countries. [59]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1991 | | pagina 30