maans bestuur bestaan heeft. Belangrijker archieven zijn dus te vinden op de Ionische eilanden, die nooit onder Turks gezag stonden, en op de Cycladen waar locale autonomie bestond. Daarnaast zijn er oude archieven juist in gebieden die niet tot het oor spronkelijke Koninkrijk Griekenland behoorden, zoals het Noorden dat tot 1912 Turks gebied was. Daar hebben de bureaucratisering van het Osmaan- se Rijk en de groei van locale autonomie in de vorige eeuw een redelijke archiefzorg voortgebracht, die na de inlijving bij Griekenland kon worden voortgezet. In Thessaloniki, Kozani, Jannina en Verria opereren de regionale archieven veel beter dan elders. Ze heb ben behoorlijke oude bestanden, maar ze nemen ook recentere archieven van de locale en regionale autoriteiten over. Juist het bestaan van oude bestan den gaf het archiefwezen in een aantal van deze plaatsen het gewicht om ook iets aan de moderne ar chieven te doen.2 Locale archieven zijn vaak ontstaan als stichtin gen opgezet door nijvere amateurs. Die moesten dan wel vaak lang wachten tot de centrale overheid hun initiatieven steunde. Gelukkig is dat in de loop van de tijden vaak gebeurd, want nu is de situatie op het platteland niet gunstig meer. Twintig of dertig jaar geleden bestonden er dorpselites, met belang stelling voor het glorieuze verleden. De massale uit tocht van het platteland naar Athene heeft die elites doen verdwijnen. De ondersteuning zal uit Athene moeten komen. Soms zijn de locale archieven alleen in de zomervakantie open, wanneer de naar Athene geëmigreerde intelligentsia vakantie in de geboorte streek houdt. Buiten Athene is het belangrijkste archief dat op het eiland Kerkyra (Corfu). De Ionische eilanden stonden tot 1798 onder Venetiaans bestuur en vorm den daarna enige jaren de Republiek der Zeven Ei landen, vergelijkbaar met onze Bataafse Republiek. In 1814 vielen de eilanden in Engelse handen. Ten slotte kwamen de eilanden in 1864 aan Griekenland. Hoewel verscheidene rampen de eilanden geteisterd hebben en lang niet overal grote oude archieven be waard zijn, is het archief van het centrale bestuur op Kerkyra (het zogenaamde archief van de Ionische Senaat) samen met het archief van het eilandbestuur een voor Griekenland zeer rijk bestand, dat altijd re latief goed behandeld is.3 Op alle Ionische eilanden zijn grotere of kleinere archieven bewaard, maar hier zijn soms grote lacunes door allerlei rampen. Odysseus' eiland Ithaka is nu te onbetekenend om een bureaucratische structuur te hebben, maar het heeft nog steed een voor Griekse maatstaven aan zienlijk archief voor de periode tot 1864. Veel van het archief van het eiland Kefallinia ging in de acht tiende eeuw verloren, omdat een zeerover die een Nederlands schip gekaapt had, de papieren van het gerechtshof wilde verbrandend Het archief van het afgelegen eilandje Kythira illustreert nog een ander probleem. Het is een van de best bewaarde archie ven uit de Venetiaanse periode, maar het eiland is sterk achteruitgegaan nadat het deel van Grieken land ging uitmaken en nu zit het bestuur van een klein en verpauperd dorp met de zware taak van het beheer van een archief van groot historisch belang. Meer plaatsen die in de Turkse tijd belangrijk wa ren, zijn het nu niet meer, en dat kan risico's inhou den voor belangrijke collecties. Een voorbeeld is het kleine dorpje Zagora, waar een koopman die een kwart eeuw in Amsterdam had gewoond zich terug trok. Het dorp was de geboorteplaats van vele be langrijke kooplieden en de locale bibliotheek bezit een belangrijke handschriftenverzameling, waaron der een grotendeels in Amsterdam gevormd particu lier archief uit de achttiende eeuw. Er bevindt zich ook nog heel wat archiefmateriaal in particuliere handen. Ambtsdragers hielden veel stukken onder zich, hoewel de wet dat sinds 1912 verbiedt. Archiefstukken worden jaloers door af stammelingen bewaard, maar als de belangstelling verwatert komen ze meestal op de markt terecht of worden ze verkocht aan instituten die meer geld hebben dan het Staatsarchief. Het gevolg is dat al lerlei archiefbrokken verspreid liggen over vele bibliotheken, musea en onderzoeksinstellingen. In allerlei decreten zijn deze instellingen als bewaar ders van 'historische documenten' erkend. Door ge brek aan middelen moet de archiefdienst veel werk laten liggen. Dat werk wordt dan zo her en der op gepakt door instellingen of personen die wel geld en personeel hebben. De grootste bank legt een mi crofilmcollectie van oude locale archieven aan. De Nationale Stichting voor Wetenschappelijk Onder zoek stuurde personeel naar allerlei verwaarloosde locale archieven om die te ordenen. Vaak was er daarbij helaas meer sprake van concurrentie dan van [42] samenwerking. Particulier initiatief moet ook de to taal verwaarloosde archieven van de hoofdstad red den. Een paar jaar geleden zag ik in Athene een groep enthousiaste amateurs bezig om historisch materiaal van de stad Athene te verzamelen, waar onder ook archieven. Er was geen plan van aanpak te bekennen, maar in ieder geval gebeurde er iets. Een nog niet geheel uitgestorven plaag is in Grie kenland de verzamelaar van historische bescheiden, die tegenwoordig vaak de vorm aanneemt van een oude hoogleraar die hetzij privé, hetzij voor een door hem gecontroleerd instituut archivalia ver werft. Vaak was een dergelijke verzameling dan het vertrekpunt van een of andere monografie op naam van de betreffende hoogleraar. In het verleden was regelrechte diefstal een gewone verzamelmanier. Via een dief en een kooplustige katholieke prelaat is zo een verzameling belangrijke documenten uit de Venetiaanse en Turkse perioden van de Cycladen tussen de Griekse handschriften van de Vaticaanse Bibliotheek terechtgekomen. Natuurlijk is er voor ieder land veel historisch materiaal in het buiten land te vinden, maar voor Griekenland is in het bui tenland vaak veel meer oud materiaal aanwezig dan in het land zelf. Er is bijvoorbeeld geen stukje papier of perkament in Griekse archieven betreffende het Frans-Italiaanse prinsdom dat van de dertiende tot de vijftiende eeuw delen van de Peloponnesus be sloeg, maar de oudste originele oorkonde uit dat ge bied bevindt zich toevalligerwijze in Den Haag. De archieven van de Griekse staatskerk worden door de wetgeving als overheidsarchieven gezien. Het gezag van de Griekse Heilige Synode strekt zich echter niet uit over alle kerkelijke organisaties. Juist de belangrijkste kerkelijke archieven behoren aan kloosters die direkt onder het gezag van het Patriar chaat van Constantinopel staan. Het gaat hier dan vooral over de archieven van de kloosters op Athos en Patmos. Over het archiefbeheer op Athos hoort men soms alarmerende berichten. Er zijn van enkele Athoskloosters wat oorkondenuitgaven, echter geen bruikbare archiefoverzichten. Op Patmos is de situ atie beter. Er bestaat een inhoudsoverzicht.3 De voor de Griekse geschiedenis zeer belangrijke ar chieven van de Rooms-katholieke bisdommen wor den redelijk verzorgd, doch verkeren soms in een staat van grote wanorde. 3 De voornaamste problemen De armoede van de Griekse openbare archieven maakt dat historici geneigd zijn naar buitenlandse archieven en bibliotheken te trekken en schaadt de belangstelling voor het welvaren van archieven in Griekenland zelf. Men denkt zeker niet in de eerste plaats aan het Algemeen Staatsarchief wanneer men in Griekenland over archieven spreekt. Eerder denkt men aan archieven in het buitenland, zelfs wel aan Nederland. Vooral in Londen, Parijs, Vene tië, Rome, Wenen en München werkten hele groe pen Griekse historici in de archieven. In Turkse ar chieven worden Grieken niet toegelaten. In de bui tenlandse archieven vindt men de aaneengesloten oude bestanden die in Griekenland zelf ontbreken. Er werd tot voor kort meer geld uitgegeven aan Grieks archiefonderzoek in Venetië dan aan het ar chiefwezen in Griekenland zelf. Geheel zonder rechtvaardiging is dat niet, want in Venetië liggen unieke bestanden, zoals het bestuursarchief van Kreta van de veertiende tot de zeventiende eeuw, dat door de Venetianen bij de overgave van de hoofd stad van het eiland aan de Turken in 1669 werd mee genomen. Er is weinig belangstelling uit een breder publiek. Genealogie is in Griekenland niet erg verbreid. Er zijn weinig perspectieven voor genealogisch onder zoek omdat de bevolkingsadministratie lange tijd slecht werd bijgehouden. Het hangt in belangrijke mate van externe facto ren af of het archiefwezen in Griekenland zich ver der zal kunnen ontwikkelen. Er is veel geld nodig en veel steun, zowel van de politiek als van de onder zoekers. De laatste jaren ben ik verscheidene malen bij Griekse overheidsinstellingen binnen geweest. De manier waarop men daar met zijn papier om gaat, zal veel narigheid voor toekomstige archivaris sen veroorzaken. Als het bij de kelder van het Aka- demiegebouw blijft, dan is er weinig hoop voor de toekomst. De overheidsdepartementen zullen hun archiefdiensten al naar de druk van belangstellen den wat uitbouwen, maar veel materiaal zal blijven verdwijnen. Het is maar de vraag of het archiefwezen ooit in staat zal zijn de papiermassa van een op hol geslagen [43]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1991 | | pagina 22