Archieven in de Europese gemeenschap Griekenland Ben Slot lijke benadering en onderzoeksmethoden komen door deze kontakten ook makkelijker aan het licht. Wat mij een aantal jaren geleden opviel was de nauwkeurigheid en gedetailleerdheid waarmee de Italiaanse onderzoeker in het algemeen te werk gaat. Dit in tegenstelling tot de in Rome werkzame Ame rikanen. Zij lijken bij hun onderzoek vaak meer uit te gaan van breed opgezette vraagstellingen, daarbij niet gehinderd door het feit dat velen van hen nau welijks beschikken over kennis van hulpweten schappen zoals paleografie en diplomatiek. Tot besluit Wanneer men eenmaal een beetje thuis is in de we reld van Romeinse archieven en bibliotheken, is het doen van onderzoek hier alleszins de moeite waard. Wil men zijn tijd optimaal gebruiken, dan dient men echter over een redelijk organisatietalent te be schikken. Er gelden geen uniforme openingstijden. Een aantal instellingen, zoals die van het Vaticaan, is alleen 's ochtends geopend, terwijl ander archieven en bibliotheken pas na de siësta hun deuren open. Daarnaast zijn er ook archieven en bibliotheken, waaronder het Romeinse staatsarchief, die de hele dag geopend zijn, maar waar men alleen 's ochtends stukken kan aanvragen. Dit aanvragen van stukken kan in het algemeen slechts mondjesmaat. In de Va ticaanse instellingen hanteert men bijvoorbeeld de norm van drie boeken, inventarisnummers of ma nuscripten op één ochtend. En in het Romeinse staatsarchief kan men alleen om 9 uur en 11 uur maximaal twee inventarisnummers aanvragen. Wan neer men zijn dag goed wil besteden, kan dat be hoorlijk enerverend zijn. Men start bijvoorbeeld 's morgens om 9 uur in het staatsarchief, waar men stukken reserveert voor 's middags. Vervolgens spurt men naar de Vaticaanse bibliotheek of het Vaticaans archief, waar men tot 13.30 uur mag doorwerken. Daarna weer terug naar het staatsarchief, waar men de studiezaal om 16.45 uur dient te verlaten. Heeft men dan nog energie over, dan kan men zich nog naar het Deutsches Historisches Institut begeven, dat iedere dag van 16 tot 19.30 uur is geopend. Het trage en vaak overvolle openbaar vervoer te Rome werkt hierbij niet echt als een stimulans. Met name dames raad ik aan overvolle bussen en trams te mijden. Neem liever de fiets! Men wordt dan welis waar blootgesteld aan het hectische autoverkeer met zijn stinkende uitlaatgassen, maar dat is altijd nog beter dan te worden overgeleverd aan de grijpgrage handen van het mannelijke deel van de Romeinse bevolking. Een fenomeen dat door de Romeinen zelf nogal cynisch wordt omschreven als il mano morte. Buslijn 64, van en naar het Vaticaan, heeft overigens op dit gebied de slechtste reputatie. Summary Rome offers the historian and art historian a profusion of important source material. There is, however, little clarity in this profusion: sources and literature are often hard to trace. In order to create some sense of direction a number of major archival repositories and libraries are discussed in this article: institutions of the Vatican; archives and libraries of religious communities; state archives and foreign institutes. Noten i Een groot deel van de gegevens voor dit artikel is ontleend aan: - Gisbert Brom, Archivalia in Italië belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, RGpkleineserie, nrs. 2, 6, 9 en 14. 's-Gravenhage, 1908,1911 en 1914. - P.J. van Kessel, 'Overzicht van de belangrijkste verrichtingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome en van die der andere buiten landse instituten aldaar op het ge bied van de geschiedenis', in: Mede delingen van het Nederlands Histo risch Instituut te Rome, deel xxxv (t97i)> 77"m- L. Dirks en J. Pennings, Wegwijzer Middeleeuwse studiën te Rome. Vindkundigapparaat voor mediëvis ten te Rome. Rijswijk 1987. 2 Zie voor een overzicht van de be standen in het Staatsarchief: Guida generale degli archivi distato Italiani, deel 111 (Roma 1986), 1023-1279. 3 Brom, nr. 14B, 602. [38] Het Historisch Archief van Naxos. Eén van de twee tafels in de enige ruim te: de archivaris Fany Rodiou (rechts) en Nikos Kefalliniadis, schrijver van veel boeken over de locale geschiedenis Griekenland maakt deel uit van de Europese gemeenschap. Het Griekse ar chiefwezen zal voor de meeste Nederlandse archivarissen volstrekt onbe kend zijn. Dr Ben Slot, waarnemend rijksarchivaris van de Eerste Afdeling van het Algemeen Rijksarchief, bezocht de Griekse archieven verschillende malen. Hij schildert in deze bijdrage aan de serie 'Archieven in de Europese gemeenschap' een weinig florissant beeld. De zorg voor de oude papieren steekt schril af tegen de culturele rijkdom van dit stukje klassieke wereld. [39]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1991 | | pagina 20