Het Landesarchiv in het Vorstendom Liechtenstein E. Pelzers kort, door De Vries, werd aangeroerd: in hoeverre moet de Rijksarchiefdienst doorgaan veel tijd en geld te steken in een goed beheer van de lokale ar chieven, ook de particuliere archieven, speelt hier bij sterk mee. Iedere bestuurslaag heeft in Neder land zijn eigen verantwoordelijkheid. Waarom neemt het Rijk de zorg op zich voor talloze oude ar chieven van gemeenten en waterschappen en ar chieven van verenigingen en particulieren? Is een goed beheer van dergelijke archieven niet in de eer ste plaats de zorg van de gemeenten en de water schappen? Summary Last year two meetings were held in the northern provinces Groningen and Friesland. The issue addressed at these meetings was how to improve the archival services of the municipalities and the water control boards. Among the participants were archivists from several provinces - Gronin gen, Friesland, Noord-Brabant, Noord-Holland - who gave detailed accounts of the development of regional archives and cooperative archival services in their provinces. Prof.dr RKooy (University of Groningen) stressed the importance of local government records for historical research. Dr G.J. van Helden, member of the Groningen Provincial Executive, described how the munici pal archival services in Groningen were improved recently and the role of the local and provincial authorities in this. His Frisian counterpart, drs J.Liemburg, discussed the situation in her provin ce and stressed the need for cooperative archival services to be set up. Noot Van de twee bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt die besteld kun nen worden bij: Rijksarchief in Friesland, Postbus 97, 8900 ab Leeuwarden (bijeenkomst in Leeuwarden) en Provinciale Archiefinspectie Groningen, Post bus 610, 9700 A p Groningen (bij eenkomst Bedum). [28] Vaduz, de hoofdstad van Liechtenstein, en het gelijknamige kasteel. Foto: Nationaal Zwitsers verkeersbureau, Amsterdam In september 1990 bracht E. Pelzers een kort bezoek van één dag aan Liech tenstein. Dit mini-staatje maakt formeel geen deel uit van de Europese ge meenschap en zal voor de meeste Nederlandse archivarissen een terra incog- nitazijn. Pelzers was zich daarvan bewust en maakte een verslag van zijn be zoek aan het Landesarchiv in Vaduz.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1991 | | pagina 15