archiefvoorzieningen. Hij stelde dat het draagvlak voor archiefdiensten meer dan 50.000 inwoners moet zijn. Vanwege de kosten is een regionale aan pak te verkiezen, een meer efficiënte inzet van per soneel is dan mogelijk en er wordt voorkomen dat de archivaris manusje-van-alles moet zijn. Daar naast vinden onderzoekers de archieven per regio bijeen, waardoor zij beter onderzoek kunnen doen. De titel van zijn inleiding luidde dan ook: 'Streekarchieven, de oplossing voor gemeenten en waterschappen'. In Leeuwarden was bij de behandeling van het onderwerp (inter)gemeentelijke archiefzorg ruim de tijd voor discussie. De opvolger van de vertrek kende rijksarchivaris mr J. Rinzema in Friesland, mr D. P. de Vries, beet de spits af door de vraag te stellen of de Rijksarchiefdienst door moet gaan als vangnet te fungeren voor gemeenten die geen goe de archiefvoorziening hebben. Bij een streekarchi- variaat behoort ook de acquisitie van (lokale) par ticuliere archieven, evenals de zorg voor de goede beschikbaarstelling. Van Boven stelde dat een be langrijke taak bij het Rijksarchief ligt in de verwij zing naar streekarchiefdiensten. Dit werkt verster kend, in Brabant blijkt hierdoor het aantal bezoe kers toe te nemen. Dr F. Keverling Buisman vroeg zich af of het niet tijd werd de traditionele ambte lijke instrumenten voor het realiseren van streek archiefdiensten, die in Friesland kennelijk onvol doende werken, te vervangen door andersoortige en meer effectieve. Duursma wees er op dat de gemeenten zelf de zorg voor de dynamische archieven, deels samen met de odrp, wel aankonden, maar dat het pro bleem lag bij de oudere archieven. De toeganke lijkheid van deze archieven is veel te gering. Juist de culturele belangen van deze archieven had de commissie onder zijn leiding ertoe gebracht te pleiten voor streekarchivariaten. De oud-voorzit ter van de stichting 'Freonen fan de argiven yn Fryslan', dr J. A. Kuperus, maakte een onder scheid tussen de bewaring van archieven en het gebruik van archieven. Naar zijn oordeel kan de bewaring van archieven, vanwege de bijzondere voorwaarden hiervoor, mogelijk het best centraal worden uitgevoerd, terwijl de raadpleging ook de centraal in de provincie plaatsvindt. Daarnaast moet het voor onderzoekers die onderzoek doen in verschillende gemeenten, mogelijk blijven ar chieven op een centrale plaats in de provincie te raadplegen. Hiervoor geeft de techniek tegen woordig mogelijkheden. Er zijn contacten met het Centraal Bureau voor Genealogie en het Rijksarchief in Friesland over een dergelijk cen traal punt. Indices kunnen hierbij ook een uit komst geven. In dit licht gezien wordt de vraag: streekarchief of streekarchivariaat? veel minder van belang. De genoemde stichting kent 200 do nateurs, waarvan er circa 50 bezig zijn met klappe ren enz. Praktijkvoorbeelden van betere archiefzorg Tijdens de studiemorgen in Bedum deed een aan tal vertegenwoordigers van de lagere overheid ver slag van verbeteringen in de praktijk van de ar chiefzorg bij hun eigen organisatie. Het hoofd van de afdeling abz van de gemeente Zuidhorn me vrouw drs N. van den Ende-van der Wilk ging na der in op de motieven binnen haar gemeente een archiefambtenaar vrij te stellen voor sanering en inventarisatie van de gemeentelijke archieven en het afsluiten van archieven in verband met een ge meentelijke herindeling. Om het werk goed te kunnen doen werd deze ambtenaar in de gelegen heid gesteld de opleiding tot middelbaar archief ambtenaar te volgen. Zij was reeds in het bezit van de soD-diploma's. De gemeente heeft zich voor genomen vóór de verhuizing naar een nieuw te bouwen gemeentehuis in 1993 de archieven in goede staat te hebben. Ook in goede materiële staat, hetgeen nog restauratie van stukken bete kent. Naar het oordeel van mevrouw Van den En- de is voor een beter beheer van archieven vereist dat er voldoende deskundige mensen én middelen aan wezig zijn. Mr H. van der Molen, secretaris van het water schap Hunsingo, maakte duidelijk dat reeds vanaf 1885 het waterschap ervoor had gekozen zelf zijn archieven op deskundige wijze te beheren. In to taal betreft het 400 meter stukken. De organisatie heeft hiertoe zelf een hoger archiefambtenaar in dienst. Het bestuur heeft er behoefte aan de taken van het waterschap duidelijk te profileren hetgeen [26] met zich meebrengt dat er vooral ook uit de archieven wordt gepubliceerd. Goede archiefzorg is hiervoor een voorwaarde. Onlangs bleek in een geschil met de stad Groningen de aanwezigheid van negentiende-eeuwse archiefstukken van door slaggevend belang bij het winnen van een proces, waar belangrijke financiële gevolgen uit voort kwamen. De gemeentesecretaris van Vlagtwedde, W. P. Visser, deed verslag van de grote inspanning die de gemeente zich sedert 1984 had getroost voor een betere archiefzorg. De drie archieven van de secretarie, gemeentewerken en sociale zaken wer den geschoond en geïntegreerd, het archief van het gemeentebestuur werd opnieuw opgezet - on der toepassing van voorselectie - en het oud ar chief werd door een middelbaar archiefambtenaar in tijdelijke dienst geïnventariseerd. Door deze activiteiten is de toegankelijkheid verbeterd en hiermee de informatievoorziening, de tijd voor dossiervorming en ordening is afgenomen en er is veel bergruimte vrijgekomen. Ten slotte gaf C. L. de Kaper, medewerker van de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten, een overzicht van het dienstenpakket van deze dienst van Binnenlandse Zaken. Het pakket is ge richt op ordenen, selecteren, toegankelijk maken en materieel verzorgen van archieven. Ook ge meenten en waterschappen kunnen er tegen be taling gebruik van maken. Desgewenst kunnen te vens CAS-medewerkers worden ingehuurd voor het adviseren bij archiefbeheer en voor het ter be schikking stellen van stukken. Ter afsluiting Tot zover de samenvatting van inleidingen en dis cussie van de twee bijeenkomsten in Friesland en Groningen. Bijeenkomsten die in provincies wer den gehouden waar de huidige stand van de zorg voor de archieven van gemeenten en waterschap pen zeer vergelijkbaar is. Naast de beide hoofdste den is er slechts in één regio, Noord-Oost Fries land, een volwaardige archiefdienst werkzaam. Slechts bij een zeer klein aantal gemeenten en waterschappen, zoals waterschap Hunsingo en de gemeenten Pekela en Zuidhorn, zijn archiefamb tenaren in vaste dienst. Incidenteel worden ar chiefwerkzaamheden uitbesteed aan archiefamb tenaren in tijdelijke dienst. In beide provincies zijn bij de meeste gemeenten aanzienlijke achter standen bij het selecteren en inventariseren van de archieven. Door het inzetten van tijdelijk perso neel lijken de waterschappen de achterstanden be hoorlijk in te lopen. Het dagelijks beheer en de terbeschikkingstelling van archiefstukken moet, onder de verantwoording van de secretarissen, door het registratuurpersoneel worden uitge voerd. Dit personeel heeft hiervoor te weinig tijd en vaak ook te weinig kennis. In beide provincies wordt gewerkt aan verbete ring in deze situatie van onvoldoende zorg. In Friesland wordt hiertoe al enige jaren getracht een organisatiestructuur van lokale archiefdiensten van de grond te brengen. Dit gaat moeizaam en uit de discussie blijkt niet dat er ook andere wegen worden betreden om tot het doel van een betere archiefzorg te komen. Voorstellen hiertoe, zoals aangegeven door de gedeputeerde Liemburg voor een facilitair bedrijf en van Kuperus voor decen trale raadpleging en centrale bewaring, zullen ge let op de ontstane patstelling verder moeten wor den uitgewerkt. In Groningen lijkt de voorkeur er naar uit te gaan eerst de archieven door eenmalige inspanningen in een goede mate van selectie en toegankelijkheid te brengen en ondertussen prag matisch na te gaan welke mogelijkheden voor ge zamenlijk beheer van archieven realiseerbaar zou den kunnen zijn. De aanwezigheid van de cas in deze provincie maakt het gemakkelijker een een malige inspanning uit te voeren. Het moge duidelijk zijn dat er nog veel water door de Lauwers moet stromen voordat de ar chiefzorg van de gemeenten en waterschappen aan beide zijden van haar oevers op een aanvaardbaar peil is gekomen. Dit vraagt langdurige hardnekki ge inspanning, maar ook het beantwoorden van beleidsvragen, zoals in hoeverre wel of niet met kracht naar een dekkend net van archiefdiensten moet worden gestreefd of dat het wegwerken van achterstanden in eenmalige gecoördineerde acties prioriteit verdient. Mogelijk kunnen beide activi teiten gelijktijdig plaatsvinden of moeten er nog andere wegen worden bewandeld. Een beleids vraag, die in Bedum niet en in Leeuwarden slechts [2.7]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1991 | | pagina 14