De zorg voor gemeente en waterschapsarchieven in Friesland en Groningen Jetze Dijkstra Noten 1 Gegevens over De Haan zijn te vinden in het biografietje van F. W. Stapel in de Encyclopaedic van Ne- derlandsch-Indië, deel 8; het le vensbericht door F. R. J. Verhoeven in TBG 1938 (78), blz. ixe.v.; het in memoriam door F. W. Stapel in het Nederlandsch Archievenblad 1938/39, blz. 21 e.v.; de inleiding van de bloemlezing door R. Nieu- wenhuys Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagniehet stam boek van het Ministerie van Kolo niën; en het verbaal uit het archief van datzelfde ministerie, 14 juni 1923, no. 57. 2 Deel 8 van de Encyclopaedic van Nederlandsch-Indië. De Haan komt voor als ingezetene van Riouw in de Naamlijst der Euro- peesche inwoners van het mannelijk geslacht in Nederlandsch-Indië, en opgaven omtrent hun burgerlijke stand, 1894,1895. Verhoeven ver gist zich dus in zijn 'Levensbericht' wanneer hij schrijft dat De Haan in Tapanuli verbleef in die perio de. 3 Zie voor de werkzaamheden hier over: M.G.H.A. de Graaff, 'In ventarisatie van de Pasar Ikan-ar- chieven', in: Nederlands Archieven- bladiy7%, 306-312; en F. G. P. Jaquet, '1200 meters of colonial past' in: Itinerarioiyyy, 47-56. 4 Notulen Bataviaasch Genoot schap, vergadering 25 april 1915: 'Naar aanleiding van de voltooiing van zijn standaardwerk Priangan', tot erelid benoemd. Overigens was De Haan vanaf 4 oktober 1898 al buitengewoon lid. 5 Zie voor de brieven aan W. Fruin- Mees: de collectie Fruin (inventa risnummer 104) berustend op het Algemeen Rijksarchief. 6 Deze kritieken zijn terug te vinden via het Repertorium op de litera tuur betreffende de Nederlandsche koloniën. 7 Stapel promoveerde in 1922 aan de Leidse universiteit op het proef schrift Het Bongaais verdrag. 8 De nota bevindt zich op het Arsip Nasional Republik Indonesia in het archief van de Algemeene Se cretarie, rubriek Agenda, 6 febru ari 1922, no. 5302. Een xeroxcopie hiervan bevindt zich in de collectie F. R. J. Verhoeven (no. 18) op het Algemeen Rijksarchief. Het voormalige gemeentehuis van Warffum: huisvesting voor een streek archief Noord-Groningen? Foto: Rijksarchief in Groningen In het najaar van 1990 werd in Noord-Nederland een twestal bijeenkomsten georganiseerd, waar werd gesproken over de verbetering van de zorg voor archieven van gemeenten en waterschappen. De eerste bijeenkomst stond in het teken van het 150-jarig bestaan van het Rijksarchief in Friesland. Op vrijdag 7 september was er in Leeuwarden een gedachtenwisseling tussen Friese bestuurders en de Rijksarchiefdienst over archiefbeheer. Naast het onderwerp (inter)gemeentelijke archiefzorg kwamen aan de orde het mate rieel beheer en de verhouding van de Rijksarchiefdienst en de provinciale besturen in het licht van de nieuwe archiefwet. Voor wat de gemeentelijke archiefzorg betreft werd er een drietal inleidingen uitgesproken met als on derwerpen: de Brabantse organisatie van het lokaal archiefbeheer, streekar- chivariaten in Friesland en de rol van het provinciaal bestuur. [23]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1991 | | pagina 12