Mededelingen vcm het bestuur A. P. van Schilfgaarde verving, het eerste exemplaar aan van Gelders Mengelwerk, vriendenboek voor mr. Beitjes. Vervolgens stelde de heer E. J. van Ebbenhorst Tengbergen het tweede, derde en vierde exemplaar ter hand aan de echtgenote en de kinderen van de heer Beitjes. Notaris mr. A. van den Bossche uit Hoogstraten huldigde mr. Beitjes voor de belangrijke contacten die hij gelegd heeft tussen Culemborg en Hoogstraten, graafschappen die een tijd lang dezelfde landsheer hebben gehad. Prof. dr. J. J. Poelhekke, voorzitter van de Vereeniging Gelre, waarvan mr. Beitjes vele jaren bestuurslid is geweest, overhandigde hem de ere penning van de vereniging. De heer Habes, voorzitter van het streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, roemde de prettige wijze waarop in het bestuur met de scheidende inspecteur was samengewerkt. Dr. H. C. van Eek, oud-gedeputeerde, haalde herinneringen op aan de Gelderse Molencommissie, waarin de adviezen van de heer Beitjes altijd op hoge prijs waren gesteld. In zijn dankwoord zei de scheidende functionaris blij verrast maar ook over rompeld te zijn door zoveel belangstelling en zoveel blijken van waardering. Hij wist zich erdoor geïnspireerd tot verder werken in de hof der Gelderse historie. Hij besloot met een dringende oproep tot waakzaamheid om de provincie gaaf en onaangetast te bewaren bij de geopperde plannen tot bestuursreorganisatie. Provinciale Staten van Gelderland hebben in hun vergadering van 20 juni 1979 de heer drs. C. O. A. baron Schimmelpenninck van der Oije met ingang van 1 oktober a.s. benoemd tot provinciaal inspecteur der archieven. Afgevoerd uit het ledenbestand A. M. S. van Hees te Heerlen E. W. Smit te Zierikzee A Guide to the State Archives of Michigan: State Records Door de Michigan History Division, Department of State, 208 N. Capitol Avenue, Lansing, Michigan 48918 wordt uitgegeven A Guide to the State Archives of Michi gan: State Records. Dit boek telt meer dan 400 bladzijden en omvat stukken van voor de stichting van de staat Michigan tot archivalia van nu. Het zal zeker ook voor Nederlandse onderzoekers van belang zijn, gezien de vele landgenoten die zich in dat deel van de Verenigde Staten gevestigd hdbben. De Guide kan besteld worden aan het bovengenoemd adres, de prijs is 14,95. [192] Notulen van de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Archivarissen in Nederland, gehouden op woensdag 30 mei 1979 in de Gehoorzaal van 'De Doelen te Rotterdam. De voorzitter opent de vergadering om 10.50 u. en heet allen hartelijk welkom. Hij meldt het overlijden van het lid mr. B. van 't Hoff op bijna 79-jarige leeftijd en geeft een korte necrologie. De vergadering herdenkt zijn heengaan met enkele ogen blikken stilte. Vervolgens doet hij een aantal mededelingen, waarvan de belangrijkste zijn: de ontwerp-A.M.v.B. tot vaststelling van voorschriften voor de bouw en inrichting van archiefbewaarplaatsen is thans in discussie in een kleine commissie. De resul taten daarvan zullen aan de ledenvergadering nog ter bespreking voorgelegd wor den; het besluit van de Gemeenteraad van Goes over de organisatie van de ambtelijke top is nu t.a.v. de positie van de gemeentearchivaris definitief vernietigd;1 over de maatregelen van de Rijksarchiefdienst tot beperking van de dienstverlening m.i.v. 7 mei zijn verschillende reacties ontvangen, terwijl een viertal vragen in de Tweede Kamer over de zaak gesteld zijn door het lid Van Ooyen. Deze zijn door de staatssecretaris van CRM beantwoord op 18 mei. De voorzitter leest de vragen en antwoorden voor en deelt mede, dat ook het bestuur een brief aan de Algemene Rijksarchivaris geschreven heeft, waarin o.a. de verontrusting over de zgn. 8%- norm ter beperking van werk door rijksarchiefambtenaren in commissies e.d. uit gesproken is. Door mr. Ribberink is aangaande dit aspect overleg met het bestuur toegezegd. Naar aanleiding hiervan merkt drs. B. J. Slot op het vreemd te vinden dat het be stuur gaat praten met de Algemene Rijksarchivaris, terwijl het hiervoor geen mach tiging had van de leden, die voor een niet onbelangrijk gedeelte werkzaam zijn bij de Rijksarchiefdienst. De voorzitter benadrukt dat een konsekwente uitvoering van de 8%-norm een zeer groot probleem zal vormen bij het vinden van leden voor commissies e.d. Drs. Slot meent dat de brief van het bestuur over meer zaken gaat dan die alleen het bestuur raken en ook dienstbelangen van de Rijksarchiefdienst diepgaand behandelt. Hij 1 Zie hierna blz. 269-270. [193]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1979 | | pagina 1