Personalia Mededelingen van het bestuur Nieuwe leden Dr. H. C. M. van der Krabben, Steenvoordelaan 41, 2284 CA Rijswijk ZH H. Peschar, Maasstraat 51III, 1078 HD Amsterdam Bedankt als leden Dr. F. Ketner te Utrecht Dr. L. S. Meihuizen te Haren (Gr.) Dr. A. T. Schuitema Meijer te Groningen Landelijke kring van gemeente- en streekarchivarissen Met ingang van 24 augustus 1978 is het bestuur van de Landelijke Kring van ge meente- en streekarchivarissen als volgt samengesteld. Drs. J. N. T. van Albada, voorzitter, Dr. Th. W. Jensma, vice-voorzitter, G. W. G. van Bree, secretaris, Swalmerstraat 12 (Gemeentelijke Archiefdienst), 6041 CX Roermond, T. van der Aalst, penningmeester, Drs. J. van den Broek, lid. J. G. M. Boon, lid, Drs. R. A. D. Renting, lid. Uitslagen archiefexamens In de eerste helft van 1978 zijn geslaagd voor de examens hoger archiefambtenaar eerste deel: dr. G. R. Bosscha Erdbrink, drs. H. J. Ernst, drs. H. G. van der Hert en mevr. drs. G. M. W. Smalen-Ruitenberg; voor het tweede deel: mevr. drs. F. van Anrooy, drs. M. van Doorn, drs. M. van Driel, drs. H. J. Ernst, mevr. drs. A. C. Kerssies, mr. D. van Krugten, drs. J. P. A. Louman en mr. Th j' van Rensch; en voor het examen middelbaar archiefambtenaar: P. A. Boon, J. P. M. Buiks, C. G. W. M. van Hoogstraten, E. W. Smit, R. Utermöhlen en J. Verseput. [272] Statuten van de Vereniging van Archivarissen in Nederland, gewijzigd1 vastgesteld in de algemene ledenvergadering te Amersfoort op 20 juni 1978 en vastgelegd in een notariële akte, verleden voor de notaris mr. D. Klein te Zwolle op 7 juli 1978. Naam, zetel en duur Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING VAN ARCHIVARISSEN IN NEDERLAND. 2. De vereniging is gevestigd te 's-Gravenhage. 3. De vereniging is opgericht op zeventien juni achttienhonderd een en negentig en is thans voor onbepaalde tijd aangegaan. Doel en middelen Artikel 2. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de belangen van het Neder landse archiefwezen. Artikel 3. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ahet houden van bijeenkomsten; b. het uitgeven van een tijdschrift; c. het uitgeven van andere gedrukte werken, indien zich daartoe een aanleiding voordoet. Leden Artikel 4. 1. De vereniging kent: a. leden; b. aspirant-leden; 1 Zie voor de vorige statuten Ned. Archievenblad 1961 blz. 13 e.v. en 1972 blz. 89 en de bijvoegsels van de Ned. Staatscourant van 29 december 1960 nr. 253 en van 13 no vember 1974 nr. 221. [273

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1979 | | pagina 1