ARCHIEVENBLAD I NEDERLANDS I Orgaan van de Vereniging van Archivarissen in Nederland 1 I 1961 n MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR AANVULLINGEN EN VERBETERINGEN OP DE NAAMLIJST DER LEDEN 132 1751-1760 kwam de alfabetische klapper (90000 fiches) gereed. De doop boeken der kleinere hervormde kerkgenootschappen werden opnieuw geklap perd. Van een leenregister van „den huyze en sloote van Spangen", 1723-1788, in particulier bezit, werd een fotocopie vervaardigd. - N.a.v. een voorstel van de archivaris werd overgegaan tot de inrichting van een film archief, waarvan het beheer aan dezen werd opgedragen; de bestaande kluis voor de berging van films bleek evenwel niet te voldoen aan de eis dat films dienen te worden bewaard op een koel en niet aan temperatuurswisselingen onderhevige plaats. Voor de inrichting voteerde de gemeenteraad f 9000. Een circulaire aan een aantal belangrijke particuliere bedrijven met verzoek be staande films ter beschikking der gemeente te willen stellen leverde een viertal films van grote bedrijven op. De reeds aanwezige brandbare films werden op onbrandbaar materiaal overgebracht. Schiedam. Op aandrang van de provinciale archiefinspectie werd aan de archivaris, zo bericht het verslag over 1959, opgedragen minstens eenmaal per jaar alle archiefbewaarplaatsen der gemeentelijke diensten, vergezeld van de commandant van de brandweer, te bezoeken. Het archief van de dienst gemeentewerken 1904-1949 werd overgenomen. Het vervaardigen van indices op de notariële protocollen na 1650 werd voortgezet; evenzo op die der transportregisters na 1600. De catalogus der topografische verzameling werd vrijwel voltooid; de verzameling foto's werd definitief geordend op de namen der straten; het uitvoerig rubriekensysteem van de catalogus verschaft toegang tot diverse objecten. De definitieve bewerking der portrettenverzameling zal binnenkort in bewerking komen. EXAMENS Bij de in 1961 gehouden examens voor het archief diploma der 2e klasse zijn geslaagd de dames H. du Buy, M. E. G. Kleyn, Ch. J. A. M. Schaepman, M. A. Th. van Son, en de heren J. A. J. Bex, D. van Duyn, J. A. Masselink, A. P. van Nienes, A. P. Dees, H. W. van Veldhuizen, A. de Vries, G. H. H. M. Boelaers en mr. A. Telders. PERSONALIA Op 8 juli 1.1. overleed te 's-Gravenhage mejuffrouw A. H. M. Thorbecke, die in 1933 'het examen van wetenschappelijk archiefambtenaar der tweede klasse behaalde. Zij had een werkzaam aandeel in de uitgave van „Thorbecke, brieven aan zijn verloofde en aan zijn vrouw", in de serie Brieven van groote Nederlanders onder redactie van dr. N. Japikse, Amsterdam, 1936. Afgesloten 15 september 1961. miimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHtimiimmiimmmitiiiimmm 1 Abonnementsprijs per jaar f 13. voor het buitenland f 14.50 Bijdragen voor dit tijdschrift te zenden aan Dr. J. E. A. L. STRUICK, Archief der Gemeente Utrecht, Drift 27. miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiïï Het bestuur van de afdeling van wetenschappelijke archiefambtenaren in over heidsdienst in de Vereniging van archivarissen is als volgt samengesteld: Drs. A. van der Poest Clement, voorzitter. J. Don, vice voorzitter. Mr. H. J. Bernsen, secretaris. Dr. S. Hart, penningmeester. Mr. J. H. de Vey Mestdagh, lid. Nieuwe leden: Op 25 september werden toegelaten de heren J. A. Masselink, G. Boelaars, A. P. van Nienes en M. T. J. A. Sluyters. Op 16 oktober traden toe de heren drs. C. Dekker en A. P. Dees. Tenslotte werden op 8 november aangenomen de heren H. W. van Veldhui zen, A. J. G. Buysen, mr. A. Telders en H. C. J. Zandbergen. Als lid hebben bedankt mej. G. C. Telders en de heer M. P. de Bruin. Bernsen, mr. H. J. (I), Fred. Hendriklaan 14, 's Hertogenbosch. Beyerman, mr. drs. J. J. (I), Maartensgat 21 te Dordrecht. Boelaars, G. (II), archivist bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, Lange Voort 7 te Oegstgeest. Buijsen, A. G. (II), adj. commies bij het archief der gemeente Roosendaal en Nispen, Vincentiusstraat 72 te Roosendaal. Dees, A. P. (II), commies bij de afdeling archieven van het Hoogheemraad schap van Rijnland, Obrechtstraat 91 te Leiden. Essink, drs. H. B. M, (I), Kerkstraat 19 te Haps.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1962 | | pagina 1