ARCHIEVENBLAD '957~1958l NEDERLANDS ORGAAN VAN DE VERENIGING VAN ARCHIVARISSEN IN NEDERLAND MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 160 gemachtigd met gemeenten, openbare instellingen, bijzondere personen en ver enigingen contracten te sluiten voor de bewaarneming gedurende een periode van minstens 25 jaar. De overbrenging geschiedt op kosten der bewaargevers; zij kan op kosten van het algemeen rijksarchief geschieden, indien er voor de gemeenten en openbare instellingen te zware lasten aan zijn verbonden. Overbrenging van bescheiden door bijzondere personen en private verenigin gen geschiedt op kosten van het algemeen rijksarchief; terugneming echter op hun kosten. Na overbrenging wordt een voorlopig bewijs van ontvangst af gegeven; nadat de inventaris is opgemaakt doet de algemene rijksarchivaris of conservator een exemplaar daarvan toekomen aan de bewaargever; dit geldt als definitief bewijs van ontvangst. Roemenië. Het staatsarchief heeft in 1957 zijn 125-jarig bestaan herdacht. In 1862, toen de Unie der Donauvorstendommen werd gevormd, werd een hulpdepot te Jassy gesticht; na Wereldoorlog I werden vier regionale directies ingesteld. De archiefwet van 1925 verplichte alle staatsdiensten hun archieven, ouder dan 30 jaar, daarheen over te brengen; in 1951 is de controle van de archiefdienst zeer uitgebreid. Vaticaan. Paus Pius XII heeft tot bibliothecaris-archivaris benoemd Eugène kardinaal Tisserant. Opgericht is de Associazone Archivistica Ecclesiastica onder patronage van de kardinaal voornoemd, die ten doel heeft de bewaring en bestudering van de archieven, van belang voor de geschiedenis der Kerk. Leden kunnen zijn allen, die direct of indirect betrokken zijn bij de Heilige Stoel, of archieven, van bijzonder belang voor de Kerk. Het ligt in het voornemen binnen afzien bare tijd een tijdschrift uit te geven. PERSONALIA Op 79-jarige leeftijd overleed in febr. 1.1. ons medelid dr. L. W. A. M. Las- onder, oud-rijksarchivaris, oud-archivaris der Ned. Hervormde Kerk, oud redacteur van het Ned. Archievenblad. In een volgende aflevering zal hem een nekrologie worden gewijd. Tot lid van het bestuur der Linschoten Vereniging is benoemd dr. W. J. van Hoboken, hoofdchartermeester aan het archief der gemeente Amsterdam. 1 Maart 1958 overleed dr. B. V o 11 m e r, die van juli 1940 tot het einde der bezetting als Leiter des Deutschen Archivamtes in den Niederlanden be last was met het uitwisselen van archiefstukken tussen Nederland, Duitsland, België en Frankrijk en het doen verschijnen van een inventaris van de in de Nederlandse archieven berustende bronnen tot de geschiedenis van het Rijk. Afgesloten 15 mei 1958). De abonnementsprijs van het Nederlands Archieven blad bedraagt per jaargang f 10.50, voor het buiten land f 12.— Deze jaargang loopt van september 1957 tot september 1958 Bijdragen voor dit Tijd schrift te zenden aan Dr W. S. UNGER, Rijksarchief in Zeeland, Middelburg VERSLAG DER VIJF EN ZESTIGSTE ALGEMENE VERGADERING De vergadering, die werd gehouden te Utrecht op 25 april 1958, werd blijkens de presentielijst bijgewoond door 63 leden. Zij wordt om 2 uur ge opend door de voorzitter, dr. G. W. A. Panhuysen, die de aanwezigen ver welkomt. Hij brengt in herinnering, dat op 17 nov. 1956 het „ontwerp van wet, houdende een nieuwe regeling van het archiefwezen bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal is ingediend. Sinds het voorjaar van 1957 heeft een com missie op het ministerie van O., K. en W. in geregeld gehouden bijeenkomsten gewerkt aan de opstelling en formulering van de vrij talrijke algemene maat regelen van het bestuur, die uit de nieuwe archiefwet zullen voortvloeien; deze commissie bestond uit functionarissen van de afd. O. K. N. van dit ministerie, de algemene rijksarchivaris mr. Hardenberg en de heren dr. Panhuysen en dr. van Hoboken. De commissie is nu vrijwel met haar werk gereed gekomen: alle algemene maatregelen van bestuur zullen verenigd worden in één „Ar chief besluit", dat uit verschillende hoofdstukken zal bestaan. Ook de memorie van antwoord op het voorlopig verslag der Tweede Kamer is in concept gereed; zij zal nu nog aan het ontworpen „Archiefbesluit" aangepast worden. Op initiatief van de „Conseil International des Archives", daartoe gestimu leerd door een voordracht, welke mr. Hardenberg op het Internationale Archief congres in Den Haag heeft gehouden, is een internationale commissie werk zaam, die tot opdracht heeft gegevens te verzamelen betreffende in de deel nemende landen gebezigde archivistische termen en tot de vaststelling van een internationale terminologie te komen. Het werk van deze internationale com missie wordt voorbereid door commissies, die in elk der deelnemende landen zijn gevormd. In de Nederlandse commissie, samengesteld door mr. Harden berg, die tevens als voorzitter fungeert, hebben verder zitting de heren Van der Gouw, de voorzitter en dr. Van Hoboken. Ook deze commissie heeft sinds september 1957 geregeld vergaderd en is reeds ver met haar arbeid gevorderd.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1958 | | pagina 1