ARCHIEVENBLAD '957-'958l NEDERLANDS I 777 ORGAAN VAN DE VERENIGING VAN ARCHIVARISSEN IN NEDERLAND MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 120 BEDRIJFSARCHIEVEN Het verslag van het Ned. Historisc. h-E conomisch Archief over 1956 klaagt over dreigend gebrek aan ruimte. Melding wordt gemaakt van belangrijke aanwinsten: archief der Kon. Stoomweverij en 'Spinnerij Nijverdal, 1858 1935 (de oudste stoomweverij in Twente), archief der N.V. Werkspoor te Amsterdam 1891.1920 (het oudere archief is verloren gegaan), stukken betr. de machinefabrieken AmsterdamKalimas 1914—1922, boekhouding van een leerlooierij te Silvolde, 18731910. Van eerstgenoemd archief, 200 strekkende m groot, brengt het verslag een inhoudsopgave. Een belangrijke kwestie wordt aangeroerd n.a.v. het terugvragen van het archief van de loodwitmolen te Bodegraven, in 1955 in bruikleen gegeven, dat deel had uitgemaakt van het familie-archief Ter Meulen. bewaard in het ge meentearchief te Amsterdam. De gemeentearchivaris stelde, dat familie- en bedrijfsarchief een organisch geheel vormen en niet mogen worden gescheiden, het bestuur, dat een familie-archief en een ondernemingsarchief twee verschil lende zaken zijn, die zeer wel voor gescheiden bewaring in aanmerking komen. Jhr. dr. Graswinckel, wiens arbitrale beslissing werd ingeroepen, sprak zich over de principiële zijde van het vraagstuk niet uit, doch oordeelde dat wegens hun geringe omvang beide bestanddelen beter bijeen bleven, en adviseerde het geheel onder te brengen in het Econ.-Hist. Archief. De bruikleengever kon zich daarmede niet verenigen, en het archief van de loodwitmolen werd naar het Amsterdamse gemeentearchief overgebracht. Terecht merkt het verslag op: het schijnt gewenst het aldus naar voren gekomen vraagstuk van de relatie tussen bedrijfs- en familiepapieren in breder verband in studie te nemen. Van 13 tot 21 dec. 1957 is in het archiefgebouw te 's-Gravenhage een ten toonstelling gehouden uit het belangrijkste bezit. Uit de meer dan 200 archieven van groter of kleiner omvang waren diverse specimina uit de 17e.39e eeuw gepresenteerd. Ook waren er prijscouranten, beurskoerslijsten, assurantiepolis sen (van c. 1600 af) e.d. te zien. PERSONALIA Dr. W. van Eeden (1), die jarenlang in het Archievenblad rekenschap heeft gegeven van Skandinavische archiefliteratuur, is in febr. 1957 op 70-jarige leeftijd overleden. EXAMENS Bij de in nov. 1957 gehouden examens zijn voor het archief diploma 2e klasse geslaagd de heren J. Giphart, W. Klaassen en B Schepman. Afgesloten 31 jan. 1958. De abonnementsprijs van het Nederlands Archieven blad bedraagt per jaargang f 10.50, voor het buiten land f 12.— Deze jaargang loopt van september 1957 tot september 1958 Bijdragen voor dit Tijd schrift te zenden aan Dr W. S. UNGER, Rijksarchief in Zeeland, Middelburg Het v e r s 1 a g der op 25 april te Utrecht gehouden voorjaarsverga dering en van de afdelingsvergaderingen zal in de volgende aflevering van het Archievenblad worden opgenomen. Als docent voor archiefverzorging aan de cursus archief - examen van de S.O.D. is in de plaats van dr. G. W. A. Panhuysen door het bestuur aangewezen dr. W. van Hoboken. NieuiVe leden. Als lid zijn door het bestuur aangenomen de heren Gip hart (II), assistent bij het Nederlands Postmuseum, W. Klaassen (II), amb tenaar aan het archief der gemeente Deventer, P. Oprsal, hist, docts. (I), adjunct-commis aan het archief der gemeente Dordrecht, en B. Schepman (II). STICHTING TH. MORREN „TEHUIS VOOR ARCHIEFAMBTENAREN" Zoals bekend is, kampt ons „Tehuis" sinds enige jaren met een exploitatietekort. Desondanks hebben Regenten der Stichting tot nu toe een verhoging van de logies prijs voor archiefambtenaren tegen gehouden. Het tekort wordt echter steeds gro ter; voor 1957 bedraagt het f 700. Regenten zien zich thans genoodzaakt de prijs voor logies voor archiefambtenaren te verhogen van f 1 per nacht tot f 2. In deze dure tijd is deze prijs nog zeer laag. Een vergelijking met de prijzen in de Haagse pensions zal u hiervan overtuigen. De prijzen in het Tehuis zijn nu dus voor ambtenaren, werkzaam aan rijks- en gemeentearchieven: logies f 2, ontbijt f 1, koffiemaaltijd f 1.50, middagmaal f 2.50. Voor andere personen uit de oudheidkundige sfeer (bibliotheek- en museumwezen, monumentenzorg en oudheidkundig bodemonderzoek is zij, zoals vorig jaar reeds was vastgesteld, resp.: f 3, f 1, f 1.50, f 2.50. Het aantal overnachtingen in het afgelopen jaar bedroeg 441. In de maanden juli en augustus waren er slechts 12 gasten. Alle gasten waren tevreden en vol lof over de kookkunst van onze huishoudster. Uw aanvragen wilt U wel zenden aan het adres Veenendaalkade 610 te 's-Grav'enhage? H. J. VAN MEERENDONK, Administrateur.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1958 | | pagina 1