'f ARCHIEVENBLAD T >r 4 1 I T X I957~1958! NEDERLANDS 1 N" 2 r Jiï\ t t i r3 Ti or° 1 l-ï 4 s fv 4 -3 su iii •r I 1 J i 3 e— -1 f I vL/ J J ORGAAN VAN DE VERENIGING VAN ARCHIVARISSEN IN NEDERLAND MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR /j' Ge Post- Arahi ly'zc+Acn. .0 c n1 5~ cj j-=> d 4 CJ d C _fl! .j J 3 -+-1 cO i «TO C 4 I 8-1 1 S L •5 1 1 4- 1 I d 13 I O^u •Tl v a a. <n •3 x. tf d* i-r •3 o 0 O. Li i'i 'C 5 0 a .3 1 2 .3 3 u c •k 0 L"r c '4.5 i a rvo A L 3 -2 .1 ■i s ol 35 T -e -5 T A c 4.: 5 h r-J ~4 0 Ll1 .5 CÜ .3 Os ♦j S a. 5 <2 u i De abonnementsprijs van het Nederlands Archieven blad bedraagt per jaargang f 10.50, voor het buiten land f 12.- Deze jaargang loopt van september 1957 tot september 1958 Bijdragen voor dit Tijd schrift te zenden aan Dr W. S. UNGER, Rijksarchief in Zeeiand, Middelburg SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR N.B. Het jaartal achter de namen geeft het jaar van aftreding aan. Dr. G. W. A. Panhuysen, voorzitter (I960). Dr. W. J. van Hoboken, vice-voorzitter (1961). J. Don, secretaris (1959). Drs. A. van der Poest Clement, penningmeester (1962). Mej. L. J. Ruys (1958). Dr. W. S. Linger, redacteur van het tijdschrift, adviserend lid (1958). Vertegenwoordiger uit het bestuur der afdeling rijksarchief ambtenaren: F. H. C. Weytens. Vertegenwoordiger uit het bestuur der afdeling van gemeente- en water- schapsarchiefambtenaren: drs. H. M. Mensonides. Afdeling van rijksarchiefambtenaren N.B. Het jaartal achter de namen geeft het jaar aan, waarin d,e aftredenden niet herkiesbaar zijn. Drs. A. van der Poest Clement, voorzitter (1959). F. H. C. Weytens, secretaris-penningmeester (behoeft niet af te treden in dien herkozen als vertegenwoordiger bij de Centrale). Drs. J. Fox, lid (1960). Plaatsvervangende leden: drs. J. Visser, B. J. H. M. van Son. Vertegenwoordiger uit het hoofdbestuur: dr. G. W. A. Panhuysen. Afgevaardigden in de Centrale": F. H. C. Weytens en (plv.) dr. A. van de Ven.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1958 | | pagina 1