ARCHIEVENBLAD NEDERLANDS 1948-1949 Nr. 1 ORGAAN VAN DE VERENIGING VAN ARCHIVARISSEN IN NEDERLAND MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR IV M. P. van Buytenen, Inventaris van het oud en nieuw archief der ge meente Idaarderadeel, door mr S. J. Fockema Andreae ,151 A. Louant en Renée Doehaerd, Inventaire des archives de la commune de Jemappes; id. de Wasmes; id. de Ville-Pommeroeul, door A. van der Poest Clement ,152 Renèe Doehaerd, Inventaire des archives de la Familie de Bousies de Rouveroy, door mr E. C. M. Prins .153 BERICHTEN 49, 93, 155 INTERROGATORIUM 56 GOEDGEKEURD BI| KON. BESLUIT VAN 29 SEPT. 1891 (LAATSTELIIK GEWI]ZIGD Bl| KON. BESLUIT VAN 16 APRIL 1920, Nr. 54) De abonnementsprijs van het Nederlands Archie venblad bedraagt per jaargang f 9.25; voor het Buitenland f 10.50 Deze jaargang loopt van September 1948 tot Sep tember 1949 Bijdragen voor dit Tijd schrift te zenden aan Dr. W. S. UNGER, Rijks archivaris in Zeeland, Middelburg Nieuwe leden. Als lid zijn toegetreden prof. dr. W. Ph. Coolhaas, wd. landsarchivaris te Batavia, prof. dr. I. J. Brugmans, directeur Ned. Hist. Econ. Archief te 's-Gravenhage (na machtiging der Algemene vergadering), mej. D. Hoogendijk, adjunct-landarchivaris te Batavia, en de heer N. M. Japikse, hoofdcommies aan het Rijksarchief in Noord-Holland. Samenstelling bestuur. Het bestuur heeft uit zijn midden als vice-voorzitter aangewezen dr. W. J. Formsma, en tot vertegenwoordiger in de afdeling rijksarchief ambtenaren mr. G. J. ter Kuile. Voorjaarsvergadering. Deze zal 22 April 1948 worden gehouden te 's-Gra-' venhage, met als onderwerp bespreking van het registratuurprobleem en de archieven. VERSLAG DER ZES EN VIJFTIGSTE ALGEMENE VERGADERING De vergadering vond plaats op 25 September 1948 in de aula van het Museum Boymans te Rotterdam. Wanneer de voorzitter, mr B. van 't Hoff, te ca. half drie de vergadering opent, zijn 55 leden aanwezig benevens als gasten de Belgische collega's: dr Jos. Lefèvre (met vrouw en zoon), voorzitter van de archiefafd. der Bel gische vereniging van archivarissen, dr Cosemans (met zoon), mej. dr L. van Meerbeeck en mej. D. Vander Veeghde. Nadat de voorzitter deze Belgische collega's in het bijzonder en verder alle aanwezigen heeft welkom geheten, verzoekt hij de vergadering een ogen-

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1949 | | pagina 4