54 55 Archieven, jhr dr B. M. de Jonge van Elleraeet en prof. dr J. N. Bakhuizen van den Brink, zonden resp. inventarissen in van de classis Wijk en de Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente te Utrecht en voorlopige lijsten van die der classis Deventer en van de Kerkeraad aldaar. Aan inventarisering van een aantal kleinere archieven werd de hand geslagen. Een nieuw Reglement op de Kerkelijke Archieven werd ontworpen in plaats van het geheel verouderde van 1919, nauw aansluitend aan de Archief wet, doch op enkele punten daarvan afwijkend. In het eind des jaars werd een nieuwe Kerkorde der Ned. Herv. Kerk ontvangen, waarin een regeling van het kerkelijk archiefwezen wordt voorgeslagen met een archivaris- generaal en provinciale archivarissen in de provincies. T.a.v. de laatste dient als eis te worden gesteld, dat zij de belangen der Kerk laten prevaleren en van hun bureaux geen genealogische centra gaan maken, want: „archi varissen dienen m.i. genealogen desgewenst wel wegwijs te maken, doch zich zelf niet in de genealogie te verliezen." Mevr. M. M. D. A. Glastra van Loon^Cuypers heeft per 1 April 1948 ontslag genomen als assistente van den archivaris der N. H. Kerk. In haar plaats is, met ingang van 1 Juni, voor een jaar benoemd de heer B. Beltman. BUITENLANDSE ARCHIEVEN. De Duitse archieven en de oorlog II. Aan afl. 4 van „Der Archivar" ont lenen wij ten vervolge van onze vroegere mededelingen (Zie Ned. Archie venblad 1947/48 p. 107 vlg.) nog, dat een deel van het oudste archief van Goch verloren is gegaan, terwijl ook het Stiftarchief Kleef zware verliezen leed. Het stadsarchief te Xanten leed naast verliezen beschadiging door oor logshandelingen; het Stiftarchief beliep weinig schade. De zware verliezen der stadsarchieven te Emmerik, Rees en Wesel zijn te wijten aan de toen verantwoordelijke ambtelijke- en partij-instanties, die nog eind 1944 de drin gende verzoeken om evacuatie der archieven „nur mit besserwissenwollendem Hohnlacheln beantworteten Eindelijk is ons ook van gene zijde van het ijzeren gordijn enig nieuws bekend: over Saksen worden mededelingen gedaan. Het gebouw van het Landeshauptarchiv te Dresden heeft slechts geringe schade geleden; van de inhoud, elders geborgen, is veel verloren: de middeleeuwse oorkonden zijn „unter dem Einflusz der Kriegsereignisse zu erheblichen Teilen verschmutzt und zerrissen oder auf andere Weise beschadigt worden". Het stadsarchief van Dresden is volkomen verwoest, doch de inhoud, grotendeels elders op geslagen, is gespaard, hoewel de 5000 in de kelder geborgen oorkonden nog niet terecht zijn gebracht. In Leipzig, Chemnitz en Meissen bleven de ge bouwen onbeschadigd, doch leed de elders geborgen inhoud enkele verliezen. Zwaar getroffen zowel t.a.v. gebouw als inhoud werden de archieven van Freiberg en Görlitz; de andere liepen vrij. De Napolitaanse archieven. Uitvoerig hebben wij hier verslag gedaan van hetgeen de Italiaanse archieven in de oorlog wedervoer. (Zie Ned. Archie venblad 1945/46 p. 156, 1946/47 p. 157). Lezing van het reeds vermelde „Rapporto finale sugli archivi" geeft ons geen aanleiding hierop in het alge- meen terug te komen, maar een nader bericht over het lot van het ook voor onze historiografie zo belangrijke staatsarchief te Napels mag hier toch niet ontbreken. Het Rapporto brengt een gespecificeerd overzicht der verliezen van den staatsarchivaris conté Filangieri; het Amerikaanse archieftijdschrift had reeds in Oct. 1944 hierover een uitvoerig bericht, en ook het Bulletin de I Ecole des chartes (t. CVI p. 315 vlg.) bevat gegevens hierover. Hieraan is het volgende ontleend. Een belangrijk deel van het Napolitaanse archief was geëvacueerd, in een groot aantal kisten, naar een op 30 km. van Napels ge legen villa, waar zij veilig zouden zijn geweest, ware het niet dat dit gebouw, als represaille voor de moord op één Duits soldaat, 30 Sept. 1943 door een Sprengkommando in brand is gestoken. Met uitzondering van 11 kisten met notariële registers en 79 liassen der Farnesiaanse archieven ging de hele in houd: ongeveer 50000 „perkamenten" en 30000 registers -ook van belang voor de geschiedenis van Duitsland!! verloren. Verdwenen zijn 378 re gisters van de koningen van A.njou (12651435), de registers van de kanse larij der Aragons, de archieven van het koninkrijk Napels, het grootste deel der archieven van het huis Bourbon en van de Farnese's. Van het laatste archief ging tweederde verloren, w.o. fascio 1645, briefwisseling van Philips II en de hertogin van Parma, 1565 1567, voor onze geschiedenis van uit- uitnemend belang, waarvan voor de bekende uitgave van de correspondentie van Margaretha van Parma, gelukkig, een nuttig gebruik is gemaakt. Bij zondere waarde hebben nu de copieën gekregen, die prof. Van der Essen in de jaren 19061909 hiervan heeft gemaakt, en die hij door de Kon. Commis sie voor Geschiedenis van België hoopt uit te geven. PERSONALIA. Jhr mr dr E. A. van Beresteyn f. Op 14 Sept. 1948 overleed jhr E. A. van Beresteyn, die behalve voor tal van andere cultuurwaarden ook voor archief zaken belangrijk werk heeft gedaan. Als lid van de Tweede Kamer in de tijd, waarin de Archiefwet werd behandeld, heeft hij daarop door amende menten o.a. dat waardoor dispensatie van de klasse-vereisten voor ge meente-archivaris mogelijk werd invloed uitgeoefend. Ook nadien heeft hij voor onze belangen gewaakt. Bekend is verder het aandeel, dat hij heeft gehad in de totstandkoming van het Centraal Bureau voor Genealogie. Dr L. H. van Werveke f.- Op 46-jarige leertijd overleed 19 Sept. 1948 dr van Werveke, archivaris-palaeograaf aan het Staatsarchief te Brugge. Van zijn hand zijn inventarissen verschenen van kleinere Vlaamse steden (zie N.A.B., 1935/36 p. 174 vlg.); een in de oorlogsjaren bewerkte inventaris van het archief van Kortrijk ging in 1944 verloren. Van zijn, niet omvangrijk, historisch oeuvre zij zijn arbeid vermeld over de invloed van de abdij ten Duinen op de inpoldering der Vlaamse kuststreek. Georges Espinas. In Juni 1948 overleed in hoge ouderdom Georges Espinas, die van 18951930 archivaris aan het Ministère des affaires etrangères te Parijs is geweest. Door zijn werken: La vie urbaine de Douai au moyen-age (4 dl.. 1913), Recueil de documents relatifs a l'industrie drapière en Flandre (4 dl., 1906 1924, in samenwerking met Henri Pirenne), La draperie dans la Flandre frangaise au moyen age (2 dl., 1923), Recueil de documents re-

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1949 | | pagina 32