52 53 INDISCHE ARCHIEVEN. De wnd. Landsarchivaris schrijft ons: Thans kan ik U mededelen, dat het herordenen van het Landsarchief zover is gevorderd, dat ik durf te verklaren dat mijn aanvankelijke mening, dat niets verloren ging, volkomen is bevestigd. Wel hebben vele bundels door gebrek aan onderhoud in de afgelopen periode nogal geleden; de be schikbare krachten zijn echter met alle macht bezig te redden wat te redden valt. Er is gelukkig geen sprake van, dat witte mieren of andere snelwerkende vernielers aan den arbeid zijn geweest; het waren ongunstige weersinvloeden (vrnl. vocht), die hun langzamer werkende ongunstige arbeid hebben verricht. En juist door dat langzame tempo is de schade meestal te herstellen, of althans te beperken. Hoewel de uitzoekarbeid nog niet geheel is afgelopen, kan ik, ook omdat ik thans weer over wat meer en beter personeel beschik, het verzoek intrekken alleen in dringende gevallen archiefgegevens aan te vragen. Dat kan thans weer op normale wijze geschieden, al kan ik nog niet garanderen, dat be antwoording van vragen, van verzoeken om inlichtingen enz. altijd op af doende wijze zal kunnen geschieden. Het is mij nog niet gelukt een overzicht te krijgen van wat aan archivalia, niet tot het Landsarchief behorende, verloren ging. Ik vrees, dat dit zeer veel zal zijn. De meeste administraties zijn zodanig overkropt met werk, dat zij geen personeel kunnen vrijmaken om daarnaar een afdoend onderzoek in te stellen. Hier te Batavia gingen o.a. verloren de archieven van het Hooggerechtshof, van de Raad van Justitie (behoudens enkele bundels, die op een oud papierstalletje achter in Mr Cornelis werden aangetroffen, een aanwijzing van wat het lot der andere stukken was bevestigd door het verpakkingsmateriaal waarin men allerlei aankopen thuis bezorgd krijgt!), van de Residentie Batavia (in 1939 door ir Willekes Macdonald geordend), van talrijke departementen. Gelukkig bleef het archief van de Centrale Re gering te Buitenzorg behouden, dat in oorlogstijd in het Landsarchiefgebouw alhier onderdak vond. Een deel van het archief van de Raad van Indië trof ik ergens in een garage aan; het is naar het Landsarchief overgebracht en zal worden geordend. Burgerlijke Standsarchieven zijn, bleek mij, vaak verloren gegaan, natuurlijk ook in onbezet gebied; dit is te ernstiger, omdat vaak ook de elders bewaarde dubbelen vernietigd werden. Slechts enkele malen werd voldaan aan het op mijn instigatie gedane verzoek van den le Gouvernementssecretaris mij mede te delen, wanneer archiefbestanddelen worden aangetroffen op plaatsen, waar zij niet thuis behoorden. Dat bewijst echter niet, dat er niet veel vaker wat wordt aangetroffen. Ik heb nl. ge gronde reden aan te nemen, dat niet alleen aan het verzoek zelden wordt voldaan, maar ook, dat de eerbied voor de gevonden archivalia uiterst gering is. GEMEENTE- EN WATERSCH APS ARCHIE VEN. Becgen-op-Zoom. De archieven der markiezen van Bergen-op-Zoom, die in de vorige eeuw naar het Algemeen Rijksarchief waren overgebracht, daar er toen geen goede bewaarplaats en geen vakkundige archivaris was, zijn thans aan de gemeente overgedragen. Zij gaan terug tot 1289. Ede. Het archief dezer gemeente, sedert 1940 geborgen in de kelder van een kruidenierswinkel, heeft daar veel van vocht te lijden. Van deze zijde is herhaaldelijk aangedrongen op de inrichting van een brandvrije bewaar plaats, waarvoor aanvankelijk het koetshuis bij het gemeentehuis (huize Sterrenberg) geschikt leek. Gelukkig is in 1947 het gemeentebestuur met een nog beter plan voor de dag gekomen, nl. een nieuw te bouwen vleugel aan het gemeentehuis voor onderbrenging van de registratuur en het archief. Inspectie-verslag Gelderland over 1947). Gouda. Na de retroacta van Algemeen Rijksarchief en gemeente-archief van 's-Gravenhage zijn die van Gouda door de bekende Genealogical So ciety uit Utah verfilmd. Vooruitlopend op het plan, zulks ook te doen t.a.v. andere registers, voor de beoefening der genealogie van belang, hebben zij op verzoek van den gemeente-archivaris ook een tweetal criminele vonnis- boeken over de jaren 1477 1609 verfilmd, die zeer hadden geleden en gevaar liepen verloren te gaan. De film is buiten het archief opgeborgen. (Naar mededeling van drs Taal in Goudse Courant 29-9-1948). Hoorn. Tot tijdelijk archivaris is benoemd de heer T. R. Mulder, die zich voor het diploma II voorbereidt. Rotterdam. Tot tijdelijk adjunct-commies is met ingang van 1 Jan. 1949 benoemd ds H. Hoekstra. Utrecht. Het verslag over 1946 bericht: De werkzaamheden tot betere bruikbaarmaking van de aanwezige archieven, die naast de beschrijving en verdere verzorging der nieuwe aanwinsten van bibliotheek en atlassen een der belangrijkste bezigheden der archiefambtenaren uitmaken, konden, zoals gewoonlijk, slechts verricht worden in zoverre de overige werkzaamheden het toelieten. De indicering van het deel der raadsresoluties, lopende over 15281534, kon toch nog geheel worden afgewerkt, waarmede het tijdperk tussen de overdracht der temporaliteit in 1528 en het sluiten van het satis factieverdrag van 1577 geheel behandeld is. De zo verkregen ontelbare gegevens betreffende duizenden onderwerpen worden nu lexicografisch ge ordend en opgeplakt. Dit werk is reeds gevorderd tot op ongeveer een derde gedeelte van de op 1000 bladzijden begrote omvang. De heer G. Brinkhuis herdacht 15 Nov. 1.1. zijn 40-jarig jubileum aan het archief. KERKELIJKE ARCHIEVEN. Ned. Hervormde Kerk. In het eerste jaarverslag (1947) van den nieuw opgetreden archivaris der Ned. Herv. Kerk wordt vermeld, dat het gebruik, om niet van bureau-ruimte op het Algemeen Rijksarchief is opgezegd. T.a.v. oorlogsverliezen wordt medegedeeld, dat in Middelburg ernstige ver liezen zijn geleden, terwijl in de omgeving van Nijmegen en in de Betuwe verschillende kleinere gemeenten ernstig werden getroffen. Omtrent de inventarisatie wordt vermeld dat mevr. dra Boogaard—Bosch haar arbeid aan de Delftse archieven voortzette. Van de inventarisering der Haagse ker kelijke archieven door dr J. W. Verburgt is hier reeds eerder melding gemaakt. De inventarisatie van de archieven van Vollenhove door de heren Brouwer en Van der Gouw kon worden hervat en voltooid. Ook de archieven van De Lier werden door hen beschreven. De leden der Commissie voor de

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1949 | | pagina 31