LIJSTEN VAN VERNIETIGBARE STUKKEN IN ARCHIEVEN VOOR ZOVER NIET BEHORENDE TOT DE GECENTRALISEERDE RIJKSDIENSTEN 37 36 Niet zelden bestaat twijfel over de vraag of voor bepaalde archieven reeds een regeling voor de vernietiging van stukken bestaat. Daarom moge hieronder volgen een opsomming van de mij bekende regelingen met opgave van de plaats waar te vinden. De aanduiding: Alg. Rijksarchief betekent, dat het Algemeen Rijksarchief een fotocopie van de tekst kan verschaffen tegen betaling van het gewone tarief (f 0.40 per blz.). Iedere aanvulling is vanzelfsprekend welkom. Vernietiging van archieven in het algemeen, geregeld bij K. B. van 7 Octo ber 1919, S. 596. Te vinden: Ned. Staatswetten, ed. Schuurman en Jordens nr. 90, 5e druk, blz. 73; R. Fruin, De Archiefwet 1918 II, blz 33 vlg. Belasting-archieven. Lijst van vernietigbare stukken in de archieven van de Raden van Beroep voor de Directe Belastingen. Laatst vastgesteld 1944. Te vinden: Ned. Staatscourant 1944, no. 166. Ook: Alg. Rijksarchief. Voor archieven van de belastingdiensten inclusief Registratie en Domeinen is een jaarlijkse opzending naar Den Haag voorgeschreven; aldaar vernieti ging met sanctie van de Algemene Rijksarchivaris. Gemeente-archieven. Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in gemeente-archieven, dagtekenende van na 1850. Laatst vastgesteld 1947. Te vinden: Separaat verkrijgbaar bij de Alg. Landsdrukkerij. Inspectie-archieven van het Lager Onderwijs. Lijst, houdende opgaaf van de in de archieven van het Rijksschooltoezicht Lager Onderwijs aanwezige stukken, welke na afloop van de daarbij aan gegeven tijdvakken kunnen worden vernietigd. Vastgesteld 1935. In 1948 door de Algemene Rijksarchivaris nader geïnterpreteerd: Van de archieven van de hoofdinspectie alsmede van de inspecties van het Lager Onderwijs kunnen worden vernietigd alle stukken ouder dan 10 jaar, met uitzondering van de jaarlijkse verslagen. Te vinden: Alg. Rijksarchief. Landbouw-archieven. Lijst van vernietigbare stukken in de archieven van de Directie van de Landbouw en de daaronder ressorterende organen. Laatst vastgesteld 1947. Te vinden: Alg. Rijksarchief. Posterijen. Regeling als bij belastingdiensten. Provinciale archieven. Lijst houdende opgaaf van voor vernietiging in aanmerking komende stukken in de provinciale archieven, dagtekenende van na 1850. Laatst vastgesteld 1944. Te vinden: Alg. Rijksarchief en bij alle Provinciale Besturen, Rechterlijke archieven. Lijst van vernietigbare stukken op de parketten en griffiën van gerechts hoven, arrondissements-rechtbanken en kantongerechten. Laatst vastgesteld 1936. Kleine aanvulling 1942. Te vinden: Ned. Staatscourant 1936 nr. 39. Ook: Ned. Staatswetten, ed. Schuurman en Jordens nr 90, 5e druk, blz. 107. Aanvulling: Alg. Rijksarchief. Ook: Ned. Staatscourant 1942 nr. 174. Sociale Verzekering. Lijst van vernietigbare stukken in de archieven van de Raden van Beroep voor de Sociale Verzekering. Voorstel Rijksarchivaris in Limburg. Afdoening onbekend. Te vinden: Alg. Rijksarchief. Waterschapsarchieven. Lijst van vernietigbare stukken in de archieven van de Raden van van waterschappen, veenschappen en veenpolders. Laatst vastgesteld 1920. Kleine aanvulling 1937. Wijziging in voorbereiding. Te vinden: Alg. Rijksarchief. W aterstaats-archieven Lijst van vernietigbare stukken op de districts- en arrondissementsburelen van de Rijkswaterstaat. Laatst vastgesteld 1933. Te vinden: Alg Rijksarchief. Rijksbnreaux voor Handel en Nijverheid en Centraal Distributiekantoor. Lijst van vernietigbare stukken, laatst vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking der Ministers van Econ. Zaken en O., K. en W. 6 Jan. 1949. Te vinden: Alg. Rijksarchief. J. L. VAN DER GOUW.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1949 | | pagina 23