14 Vier nieuwe leden werd de afdeling daartegenover rijker, de heren M. K. J. Smeets, archivaris van Roermond, L. ten Cate Hoedemaker, commies bij het gemeente-archief van 's-Gravenhage, W. R. van der Veen, wetenschap pelijk ambtenaar aan het gemeente-archief te Groningen en ds A. Mulder, tijdelijk belast met het beheer van het archief te Dordrecht. De archivaris van dit archief mr J. Beyerman is, in verband met zijn vertrek naar Indonesië, van 1 Mei 1948-1 Mei 1951 op nonactief gesteld. Of dit mee brengt, dat hij ook non-actief is als lid onzer afdeling is niet geheel duidelijk. Hem voorlopig als lid beschouwende, telt de afdeling 50 leden. Belast met het beheer van het archief te Maastricht werd drs H. Wouters, doch deze is geen lid der Vereniging, dus evenmin van onze afdeling. Zo ook de heer P. van Beveren, die de heer J. J. de Bruyne verving als ambtenaar, belast met het beheer van het oud-archief te Zieriksee. De heer H. Goulooze werd benoemd tot adj.-commies 2e klasse te Dordrecht, de heer A, Stam tot archief- ambtenaar te Rotterdam. Geen van beide zijn lid der Vereniging, Als heuge lijke feiten vermeldt de voorzitter nog de benoeming tot ridder in de orde van Oranje-Nassau van de archivaris van 's-Hertogenbosch, de heer H. J. M. Ebeling, en het 100-jarig bestaan van de Amsterdamse archiefdienst. Op voorlezing van de reeds in het Archievenblad verschenen notulen wordt geen prijs gesteld. Het verslag van de penningmeester eindigt met een saldo van f 34.45, Als kasnazieners worden aangewezen de heren Don en Goudappel, die na onderzoek der bescheiden de rekening in orde verklaren, waarop de penning meester wordt gedechargeerd. Bij de verkiezing van een nieuw bestuurslid wordt de heer S. Hart, can- didaat van het bestuur, gekozen. De voorzitter dankt het aftredende bestuurs lid drs A. van der Poest Clement voor zijn als penningmeester bewezen goede diensten. Daarna brengt hij ter sprake de vertegenwoordiging van de afdeling bij het bestuur der Vereniging. De vergadering beantwoordt zijn vraag of het daartoe aangewezen bestuurslid voor de duur van zijn ambts periode of slechts voor één jaar vertegenwoordiger zal zijn, in eerstgenoemde zin. Dr Moll blijft dus afgevaardigde. Tot vertegenwoordiger bij de .Centrale" wordt de heer Goudappel be noemd. Bij de rondvraag wordt op voorstel van het Bestuur besloten het bedrag, genoemd in art. 6 c. van het Huish. Reglement der afdeling te ver hogen tot f 5.Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de ver gadering.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1949 | | pagina 11