12 De heer Van de Venne vierde in Maastricht onder veel belangstellinq zijn veertigjarig ambtsjubileum. Ook in onze kring willen wij hem nog gaarne vele goede jaren toewensen. Tenslotte onze verenigingszaken. Behalve onze jaarvergadering, die in Gouda werd gehouden, vond onze eveneens goed-bezochte voorjaarsvergade ring in 's-Hertogenbosch plaats, waar mr Hardenberg ons met zijn lezing over de plaatsnaamkunde in een ver verleden teruqvoerde en dr Dippel ons de technische wonderen op het gebied van de documentenreproductie van een misschien zeer nabije toekomst demonstreerde. De afdeling rijksarchief ambtenaren hield een geslaagde bijeenkomst in Leeuwarden, waar het vraag stuk van de rangen grondig besproken werd. In October bezocht een tiental Nederlandse archivisten een vergadering van de Belgische archivarissen in Brussel. Vier vergaderingen dus in één jaar, terwijl vroeger de jaarvergadering de enige bijeenkomst was. Wij mogen dus wel van een vrij levendig vereni gingsleven spreken. Vermelding verdient voorts, dat het Repertorium van inventarissen van Nederlandse archieven, dat een overzicht geeft van ongeveer honderd jaar inventariseer-arbeid, kort na onze vorige jaarveraaderinq het licht zag. De firma Nijhoff heeft zich met de verkoop van dit repertorium en van de door onze vereniging uitgegeven archiefgidsen belast. Wij hopen, dat onze publicaties aldus meer bekend worden en in handen van de belangstellenden komen. Door overlijden verloren wij één lid. nl. dr Heerma van Voss, terwijl ook ons corresponderend lid. dr Cuvelier, de oud-Algemeen Rijksarchivaris van België, ons door de dood ontvallen is. Ik wil hier ook memoreren het overlijden van jhr mr dr E. A. van Berestevn, met wie een groot vriend van ons archiefwezen, aan wie wij veel te danken hebben, is heengegaan. Ik breng slechts in herinnering, dat hij op een kritiek ogenblik medewerkte om de Archiefwet in de Kamers aangenomen te krijgen en dat hij op het ctebied van documentatie, ik denk bv. aan zijn laatste stichting, het Centraal Bureau voor Genealogie, zeer veel tot stand heeft gebracht. Een elftal nieuwe leden trad tot onze Vereniqing toe. Het zijn mej. E. M. Th. W. Nuyens, chartermeester aan het Rijksarchief in Limburg, en de heren M. P. de Bruin, adjunct-commies aan het Rijksarchief in Zeeland en archivaris van de Polder Walcheren: B. H. Delemarre, assistent-archivaris van de gemeente Maastricht: L. Merkelbach van Enkhuizen, archivaris van het bisdom Breda; ds A. Mulder, tijdelijk archivaris der gemeente Dordrecht; T. P. Rogier, tijdelijk archivaris van het R.K. Armbestuur te Rotterdam; M. K. T- Smeets, gemeente-archivaris van Roermond; W. K. van der Veen, wetenschappelijk ambtenaar aan het qemeente-archief te Groninaen; E. Vroom, chartermeester aan het Rijksarchief in Overijsel; F. H. C. Weytens, te Eindhoven, en Th. H. de Win, ambtenaar bij de provinciale archiefinspec tie in Limburg. Wij heten hen in onze vereniging van harte welkom en honen, dat zij actieve leden zullen worden. Voor de tweede maal loopt de 29-iarige termijn, waarvoor'onze vereniging is aangegaan, ten einde. Vóór April moeten stappen worden ondernomen om te voorkomen, dat de levensdraden van de bijna zestig-jarige ontijdig 13 afknappen. Up de vraag van het bestuur of er leden waren, die wijziging in de statuten wensen, kwam geen antwoord binnen. Wij leiden hieruit af, dat de Vereniging zich volgens de lijnen, waarlangs zij zich heeft bewogen, verder kan ontwikkelen tot heil van de Nederlandse archivisten en het archiefwezen in ons land. Zij zag in het afgelopen jaar haar ledental van 120 tot 130 stijgen. Moge een innerlijke bloei aan die uiterlijke groei ge paard gaan! AFDELING VAN RIJKSARCHIEFAMBTENAREN.. Verslag van de dertigste afdelingsvergadering op 25 September 1948 te Rotterdam. De plv. voorzitter, mr J. W. Groesbeek, opent de vergadering met een woord van dankbare herdenking, gewijd aan de nagedachtenis van onze overleden voorzitter dr A. L. Heerma van Voss. De secretaris-penning- meester leest het verslag voor van de eerste Rijksarchief dag op 3 en 4 Juli j.l. te Leeuwarden en doet rekening en verantwoording over het lopende verenigingsjaar. Beide stukken worden onveranderd goedgekeurd. Na een inleiding van de plv. voorzitter brengt de secretaris-penningmeester verslag uit over hetgeen sinds de vorige vergadering gedaan is inzake het rangen en salarissenvraagstuk, hoe de technische herziening van het Bezoldigings besluit er voor staat en wat er van de plannen met de rijksarchiefambtenaren bekend is geworden. Na enige vragen en de daarop gegeven inlichtingen wordt het gevoerde beleid goedgekeurd en het bestuur aanbevolen de uiterste waakzaamheid te betrachten. Bij de daarna gehouden bestuursver kiezing wordt mr H. Hardenberg met 15 van de 18 uitgebrachte geldige stemmen tot voorzitter van de afdeling verkozen. Op een vraag uit de ver gadering zegt de plv. voorzitter toe, dat het thans weer volledige bestuur zich met spoed zal beraden over de vraag, wat gedaan kan worden in het belang van de rechten van de vrouwelijke archiefambtenaren der eerste klasse op benoembaarheid tot rijksarchivaris. Daarna volgt de sluiting van de door 19 leden bijgewoonde vergadering, waarvan één lid te laat kwam om aan de verkiezing van voorzitter te kunnen deelnemen. AFDELING VAN GEMEENTE- EN WATERSCHAPS- ARCHIEFAMBTENAREN. Verslag van de zevenentwintigste afdelingsvergadering op Zaterdag 25 September 1948 in het Gemeente-archief te Rotterdam. Aanwezig 22 leden en 1 lid van de Vereniging. De voorzitter, dr W. Moll, opent te 11 uur de vergadering. In een kort verslag deelt hij mede, dat het bestuur slechts stappen deed om alsnog de door het Ned. Arbeidsfront in beslag genomen kasgelden terug te krijgen en dat er alle hoop bestaat, dat deze succes zullen hebben. Overgaande tot de personalia vermeldt hij het verlies van één lid, nl. de heer C. Postma, die zijn functie bij het Rotterdamse gemeente-archief beëindigde om bij het Algemeen Rijksarchief in dienst te treden.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1949 | | pagina 10