120 spreken soms in scherpe bewoordingen hun afkeuring uit over dit verouderd standpunt, dat trouwens in geen enkel voorschrift grond vindt. Dat vrouwen niet geschikt zijn om aan het hoofd van een archief bewaarplaats te staan, wordt door de praktijk bij de gemeente-archieven gelogenstraft. Aan het bestuur wordt opgedragen voor de rechten van de vrouwelijke leden op te komen. Te c. 9.15 uur sluit de voorzitter deze vergadering, die zich kenmerkte door een openhartige, doch vriendschappelijke toon en tot resultaten kon leiden door de oprechte wens om de vaak slechts ogenschijnlijke tegenpartij te willen begrijpen. Vervolgens doet dr Heerma van Voss enige belangwekkende mede delingen over de samenstelling en eigenaardigheden van het Friese rijks archief en over de moeilijkheden, waarmede men hier te kampen heeft. Hieruit ontwikkelt zich een levendige gedachtenwisseling, die wordt voortgezet tijdens de daarna volgende bezichtiging van het gebouw met zijn inhoud, waarbij vrijwel geen onderdeel van het archiefbeheer onaan geroerd blijft. De volgende morgen half tien vertrekt het gehele gezelschap per motorboot naar Grouw, waar die dag juist belangrijke zeilwedstrijden gehouden werden. Op de terugweg werd gedejeuneerd te Eernewoude. De terugkeer te Leeuwarden om 4 uur 's middags betekende tevens het einde van de eerste Rijksarchiefdag, die in alle opzichten geslaagd mag heten. Dat deze bij wijze van proef gehouden bijeenkomst in alle opzich ten aan de verwachtingen heeft beantwoord, is niet in de laatste plaats te danken aan de hartelijke ontvangst en de perfecte organisatie van de Friese collega's. Het bovenstaand verslag is nog door onze voorzitter gelezen en op enige punten verbeterd. Op 24 Juli overleed hij plotseling. Wat zijn heengaan voor zijn gezin en voor de Friese collega's betekent, kunnen wij niet beseffen: onze afdeling is als een kudde zonder herder. Het was de geest van Heerma van Voss, die ons afdelingsleven begon te bezie len een geest, wars van alle kunstmatige scheidingen in ons kleine corps een geest, die zijn treffendste uiting vond op de eerste Rijks archiefdag te Leeuwarden, waaraan thans geen van de deelnemers zonder dankbare ontroering kan terugdenken: daar was een sfeer, zoals die in onze kring tot heden ongekend was. En zo stonden wij dan verbijsterd in de kleine kring rondom zijn graf in het kleine, hem zo dierbare Leur, dat hij zelf als zijn rustplaats tot op den Jongsten Dag had uitverkoren. Geen woorden waren toereikend om uit te drukken, wat ons bezielde. Daar kon slechts zijn de bede om gelovig vertrouwen in de goedheid van een voor ons ondoorgrondelijk Raadsbesluit, want naar het beperkt menselijk inzicht konden wij hem, die van ons weggenomen werd, niet missen. Heerma van Voss heeft in ons midden een lichtende fakkel van daad werkelijke kameraadschap ontstoken eren wij de nagedachtenis van hem, die niet alleen onze voorzitter, maar ook ons aller goede vriend f21 was, door die vlam van broederschap in ons brandende te houden en verder te dragen naar de schonere toekomst, die hem als ideaal voor oqen stond. J. L. VAN DER GOUW. INTERNATIONALE ORGANISATIE VAN ARCHIVARISSEN Het vorig jaar is aan de verschillende archivarissen in de wereld als mede van een aantal verenigingen van archivarissen door mr S. J. Buck, archivaris van de Verenigde Staten van Amerika te Washington (D.C.). een lijst met vraagpunten overgelegd, waarin een oordeel werd gevraagd over de wenselijkheid te geraken tot een internationale wereldorganisa tie van archivarissen1). De aanleiding tot deze vraag was een voorstel van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (U.N.E.S.C.O.) om ter bevordering van het onderling contact tussen de archivarissen van de verschillende landen zulk een organisatie in het leven te roepen. Zowel door de Vereniging van Archivarissen in Nederland als door ondergetekende is op deze vraag in bevestigende zin geantwoord. Als gevolg van de ingekomen antwoorden werd het door UNESCO wenselijk geacht aan een aantal archivarissen de uitwerking van een plan, als boven bedoeld, op te dragen. Daartoe werd op 9, 10 en 11 Juni te Parijs een bijeenkomst van enige beroeps-archivarissen belegd. Deze vond plaats in het UNESCO-huis in de Franse hoofdstad, het voormalig Hotel Majestic aan de Avenue Kléber, dat achtereenvolgens dienst heeft gedaan als Hoofdkwartier van het Duitse leger te Parijs gedurende de bezettingsjaren en daarna als Hoofdkwartier van het Amerikaanse leger. Later is het aan UNESCO overgegaan: er werken thans ongeveer 600 personen, waaronder ook enige Nederlanders; o.a. is het hoofd van de registratuur aldaar een Nederlander. De vergadering werd, wegens afwezigheid van de Directeur-Generaal van UNESCO, mr Huxley, verwelkomd door de plaatsvervangend Directeur. Uitgenodigd en aanwezig waren: Dr Solon J. Buck, archivaris van de U.S.A. te Washington (D.C.) 2); Mr Vacla Husa, hoogleraar aan de Karls Universiteit te Praag: Mr Hilary Jenkinson, directeur van het Public Record Office te Londen: Dr E. MartinChabot, conservator aan de Nationale Archieven van Frankrijk te Parijs: Dr Emilio Re, Directeur van het Staatsarchief te Rome; Zie Ned. Archievenblad 1947/48 p. 46 vlg. 2) Thans afgetreden en hoofd van de handschriften-afdeling van de Library of Con gress geworden. In zijn plaats is getreden dr Wayne C. Grover, thans adjunct- archivaris.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1948 | | pagina 5