°veiw,aatst naar he< 158 van de aacht A u' de. onder9an9 van de hoforganisatie, de opkomst an de pacht, de verhouding tussen grootgrondbezit en eiqenerfd bezit de ligging der percelen, de benaming van de erven en akkers de ont wikkeling der nederzettingen in verband met de ontginning entenslote m de sociale verhoudingen in de nederzettingen. tenslotte D... RIJKSARCHIEVEN O., kSê»CWf vsn^Sepf19«"»rB79739CSf!ddO KN A R4 M948MW3arbii O K?nCW/m N°°rd'HolIand' Bii beschikking van den minister van S"va'X d Tet r93S9,Van 16 Sept- 1948 benoöad hoofdcommies Japikse J rijksarchief in Noord-Holland de he!er N. M. is 2 fZ?^Lin frJeSland' DV5'ksarchivaris dr A' L- Heerma van Voss is 24 Juli 1948 plotseling overleden. (Zie ook hiervóór p. 120) 15?/ vJrzameIln9 stukken, behorend tot het Friese stadhouderlijke archief 928^ S 1 m IaVe,ntairSSen van RiJks" andere archieven den S" Van).emlfnt b an9 voor de geschiedenis van het Noor- de Heren van rijksarchief in bewaring gegeven. Het archief van de Heren van Schiermonnikoog 1640-1858, eigendom der geslachten fan het" R"Ven W r™ Starkenbor9h' in 1932 in bruikleen gegeven a et jkSoaic f m G™nin9en> is thans, vermeerderd met een aantal stukken, in 1945 als vijandelijk vermogen van den laatsten eigenaar rijks- eigendom geworden, in het Friese depót geplaatst JSZrCh^:n Limbul9' *,Het archkf der Nassause domeinen in het neb™ ïff°nT ïiiy V3n Algemeen Rijksarchief naar dit archief over gebracht. In 1647 waren de grondheerlijke, niet de souvereine rechten daarover door Philips IV aan prins Frederik Hendrik afgestaan; bij de eling der erfenis van prins Willem III werden zij toegewezen aan den koning van Pruisen, die hen in 1769 aan Willem V verkocht. Het be treffend archief bevond zich dientengevolge in het Kon. Huisarchief RÖf'M' aan he« A,ge„ee„ GEMEENTE- EN WATERSCHAPSARCHIEVEN Vernietiging. Verschenen is de „Lijst houdende opgaaf van voor ver nietiging in aanmerking komende stukken in de gemeente-archieven daq- tekenende van na 1850" (Staatsdrukkerij, 1947). Archiefinspectie in Gelderland, fn de vacature van provinciaal charter meester kon in 1947 nog niet worden voorzien. Gedeputeerde Staten voegden op zijn verzoek aan den inspecteur tijdelijk toe de heer D T G Buurman, adjunct-commies le klasse ter provinciale griffie. Daarnaast ölijtt deze belast met beheer der provinciale boekerij. Tot adjunct-commies bij de provinciale archiefinspectie in Friesland is met ingang van 1 Sept. 1948 benoemd de heer H. F. Faber. 159 BUITENLANDSE ARCHIEVEN Staatsarchief te Gent. Dr J. Buntinx, tot dien archivaris-palaeograaf, is benoemd tot adjunct-conservator. Als archivaris-palaeograaf is be- benoemd lie. C. Wijffels. De Duitse archieven en de oorlog. In de opgave in de vorige afl. (hier vóór p. 108) is een betreurenswaardige vergissing ingeslopen. De be langrijke stukken uit het Staatsarchief te Diisseldorf vielen ten offer aan de Russische bezetting, niet aan de Hitlerjugend. Door de „Papierbedarf" dezer organisatie ging een deel van het archief van het Gulik-Bergse Appellations- und Oberappellationsgericht verloren. Afl. 3 van het Mitteilungsblatt brengt over het Duitse archiefwezen in de Britse zóne in de afgelopen jaren een uitvoerig overzicht. Met name t.a.v. Lübeck treft men hier gegevens aan. Deze stad, van zo uitnemend belang voor de geschiedenis der Hanze, was de eerste die een zoutmijn als vlucht-depöt gebruikte. De in de Russische zone bewaarde archieven zijn naar Rusland overgebracht, zodat het pessimisme hieromtrent mis schien niet zo ongegrond is als aanvankelijk werd gedacht. ANDERE ARCHIEVEN Het Ned. Economisch-Historisch Archief. Een door het bestuur der Vereniging voornoemd uitgezonden circulaire geeft een overzicht van de voornaamste bedrijfsarchieven, sinds 1913 in het archiefgebouw te 's-Gravenhage bijeengebracht. Genoemd worden archieven van: Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid te Rotterdam, over de jaren 18631878; Algemeene Maatschappij van Levensverze kering en Lijfrente te Amsterdam, 1881—1923; Firma Chabot te Rotter dam, 18401922; Commissiehuis Daniel Crommelin en Soonen te Am sterdam, 18071860; Zoutziederij der Firma van Eelde te Utrecht, 17981920; Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw „Fijenoord te Rotterdam, 18221880; Firma Ian Havelaar Zoon te Rotterdam, 1808'1922; Graanhandel P. W. Janssen te Amsterdam, 18531875; Koninklijke Nederlandsche Lokaalspoorweg Maatschappij te Apeldoorn, 18791927; Firma Loopuyt te Schiedam, 1778-1882; Firma Mees en Moens te Rotterdam, 1813'1869; Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel te Haarlem, 17771920; Ontvang- en Betaalkas te Amsterdam, 18901920'; Handelsboeken E. J. Potgieter te Amster dam, 18481874; Firma H. J. Raymakers, katoen en linnenweverij te Helmond, 18404871; Bierbrouwerij „Het Scheepje" te Haarlem, 1818 1875; Firma Scheurleer Zonen te 's-Gravenhage, 18401919; Firma Stadnitski en Van Heukelom te Amsterdam, 17801904; Gebroeders Van Stolk te Rotterdam, 18551906; Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel te Hoorn, van het jaar 1777 af; Vereeniging van Fabrieks- en Handwerksnijverheid, 18511903; Firma Vlaer en Kol te Utrecht, 17601859; Firma van Eeghen Co te Amsterdam (tot ongeveer 1840); Leidsche Katoen Maatschappij v/h De Heyder Co te Leiden, 1840193(6; Firma J. en A. Le Poole te Leiden, 16801929;

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1948 | | pagina 24