ARCHIEVENBLAD NEDERLANDS 112 zich de jubilaris, zijn verwanten en vele vrienden in de Basiliek van O.L. Vrouw, waar een plechtige H. Mis van dankbaarheid werd opge dragen. In die vroegere leeszaal van het Rijksarchief, de voormalige sacristie, waarin de heer Van de Venne zovele jaren zijn arbeid verricht heeft, werd daarop de familie Van de Venne door het gehele personeel van het Rijksarchief tot een feestelijk ontbijt uitgenodigd. Om elf uur volgde in de keurig versierde nieuwe leeszaal de huldiging van den heer Van de Venne in intieme kring. Hierbij spraken: dr. G. W. A. Panhuysen, de huidige rijksarchivaris in Limburg, als zijn chef; de heer J. Th, H. de Win, als voorzitter van het huldigingscomité, dat zich gevormd had. in smeuïg Limburgs dialect; mr. H. Hardenberg, namens den Algemeen Rijksarchi varis, namens de Vereniging van Archivarissen in Nederland en namens alle collega s; mevr. H. Hoeberechts-van Roebroeck namens de habi- tué(e)s van de leeszaal, in het Frans; Pater A. Munsters M.S.C., namens de bezoekers. In alle toonaarden werd terecht de lof van den heer Van de Venne gezongen; tenslotte werd hem namens alle collega's en vele vrienden en bekenden een uitstekend schilderij van den Limburgsen schil der Harry Ritzen ten geschenke aangeboden, een prachtige weergave van het rijke landschap in het hart van Zuid-Limburg. Een album met de namen der schenkers en bloemen voor mevrouw Van de Venne bege leidden deze feestgave. De heer Van de Venne dankte allen voor de grote waardering en de vele vriendschap, waaraan bij deze gelegenheid uiting gegeven was. Na deze hmdiging in intieme kring volgde een officiële receptie, waar bij zeer velen den jubilaris hun gelukwensen kwamen aanbieden.' Toen het officiële gedeelte van de dag voorbij was, heeft het feeist z;ch verplaatst naar „Bergheim", het woonhuis van den feesteling in Houthem-St. Gerlaoh, waar het gehele personeel van het Rijksarchief in Limburg door de familie Van de Venne aan een feestbanket genodigd was, dat de feestvierenden nog lange tijd bijeen gehouden heeft! Tot lid van de Commissie voor de sphragistiek van het Kon. Oudheid kundig Genootschap is benoemd mej. mr. E. M. C. Prins, chartermeester aan het Algemeen Rijksarchief. De heer J. J. Poelhekke, secretaris van het Ned. Historisch Instituut te Rome, is aan de Universiteit te Nijmegen met lof bevorderd op een proefschrift: De vrede van Munster. EXAMENS ARCHIEFAMBTENAAR Voor het examen archïefambtenaar 2e klasse zijn 5 Febr. geslaagd mej. N. Tonckens en de heer P. J. M. Wuisman. Afgesloten 30 April 1948. 1947-1948 No, 3 ORGAAN VAN DE VERENIGING VAN ARCHIVARISSEN IN NEDERLAND MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR VERSLAG VAN DE VIJF EN VIJFTIGSTE ALGEMENE VERGADERING De vergadering vond plaats op Vrijdag 14 Mei 1948 te 's-Hertoqen- bosch in Hotel Noord-Brabant. Aanwezig zijn 58 leden en enige hierna vermelde gasten. De voorzitter opent de vergadering te 11.45 uur en zet het doel van een, speciale voorjaarsvergadering uiteen, nl. om meer tijd te kunnen besteden aan wetenschappelijke voordrachten en de rondvraag, welke op de Jaarvergadering door het afdoen van vele huishoudelijke zaken wel eens in het gedrang komen. In het bijzonder heet hij als gasten welkom mej. dr A. W. Vlam en de Belgische collega, de heer A. Jamees uit Antwerpen. Als enig huishoudelijk punt stelt de voorzitter daarop voor de toe lating tot lid van de heer L. Merkelbach van Enkhuizen, archivaris van het bisdom Breda en van de gemeente Etten en Leur, waarvoor volgens art. 5 van het Huishoudelijk Reglement het besluit van de Algemene Vergadering vereist wordt. Hiertoe wordt besloten. Daarna wordt het woord verleend aan mr H. Hardenberg, die met een interessante voordracht over ,,De historische betekenis van plaats namen de collegae opwekt, meer aandacht aan deze materie te schenken in de onder hen berustende archivalia en de beoefenaars van deze hulp wetenschap der geschiedenis bij hun onderzoekingen behulpzaam te zijni). Verscheidene collegae geven onmiddellijk aan deze oproep GOEDGEKEURD Bl| KON. BESLUIT VAN 29 SEPT. 1891 (LAATSTELIIK GEWIIZIGD BIJ KON. BESLUIT VAN 16 APRIL 1920, No. 54) De abonnementsprijs van het Nederlands Archie venblad bedraagt per jaargang f 9.25; voor het Buitenland f 10.50 Deze jaargang loopt van September 1947 tot Sep tember 1948 Bijdragen voor dit Tijd schrift te zenden aan Dr. W. S. UNGER, Rijks archivaris in Zeeland, Middelburg 1Zal in zijn geheel worden opgenomen in de volgende aflevering.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1948 | | pagina 1