222 Correspondentie. In het volgende nummer zal worden opgenomen een aan de nage dachtenis van den heer Unger gewijd opstel van Mr. S. Gratama. In no. 12 van den loopenden jaargang van „de Nederlandsche Spec tator" is afgedrukt een opstel van Prof. Blok over de opleiding van de archivarissen, geschreven naar aanleiding van de notulen der 13e bijeen komst der rijksarchivarissen (Verslagen omtrent 's rijks oude archieven XXV). In het volgende nummer hopen wij hierop terug te komen. 1903/1904. No. 4. Orgaan van de VEREENIGING VAN ARCHIVARISSEN in Nederland. Polemiek over de opleiding tot het archivarisambt. 1. Gelijk wij aan het slot der vorige aflevering mededeeldenheeft prof Blok in no. 12 van De Nederlandsche Spectator onder den titelOpleiding van archivarissen een artikel geschrevendat reeds om het onderwerpdat er in wordt behandeldde belangstelling der lezers van ons Tijdschrift verdient. Met goedvinden van prof. Blok en de redactie van den Spectator laten wij het hier volgen Met groote belangstelling nam ik kennis van de onlangs uitgegeven Notulen van de 13de bijeenkomst der Rijksarchivarissen,1) waar de maatregelen, te nemen voor eene betere opleiding van archiva rissen, uitvoerig werden besproken en ten slotte met algemeene stemmen een plan voor die opleiding werd vastgesteld. Met groote belangstelling, zoowel als hoogleeraar, wiens colleges door verscheidene latere archiva rissen zijn bijgewoond, als in mijne hoedanigheid van beoefenaar der geschiedkundige wetenschappenwaarvoor de bronnen immers voornamelijk in archieven worden bewaard. Op grond van die belangstelling en die functiëu waag ik het ook van mijne zjjdemet gepasten leekeneerbied voor de archiefwetenschap vrij van de historie" waarvan in de gevoerde discussie de rijksarchivaris Pruik (blz. 64) met geestdrift spreekt, mijn gevoelen in dezen te ontvouwen. Ik ga daarbij uit van de op blz. 67 eerst door den voorzitterdaarna door de vergadering met volledige instemming begroete resumeering aller Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven, dl. XXV (1902), blz. 56 vlg. Goedgekeurd bij Kon. besl. van 29 Sept. 1891. Bijdragen voor dit tijdschrift te zenden aan Mr. R. FRUIN te Middelburg.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1903 | | pagina 1