1 64 Te Parijs heeft zich een Comité de defense scientifique gevormd, dat zich ten doel stelt er tegen te waken, dat bij de archieven, bibliotheken, musea enz. andere ambtenaren worden aangesteld dan deskundigen. Het tracht dat doel te bereiken, door de bevoegdheid tot bet bekleeden dier verschillende ambten bij de wet te doen regelen. Deze zaak is reeds door den heer Francis de Pressensé in de Kamer van afgevaardigden ter sprake gebracht (zie Bibl. de 1' école des chartes, 1902, p. 769). In verschillende bladen kan men de volgende advertentie vinden: „Oude Archieven, Kantoorboeken, enz. Wilt gij zekerheid hebben, dat uw oude kantoorboeken, brieven, akten enz. goed en zeker worden vernietigd, en dat u bovendien den hoogsten prijs daarvoor ontvangt? Verkoopt dezelven dan aan Hartog Lierens. Eenig adres Raamgracht 24 en 26, bij den Zwanenburgwal. Telephoon Intercommunaal no. 3329. N.B. Groote en kleine hoeveelheden worden kosteloos van huis gehaald en machinaal vernietigd. Bewijzen van de nauwkeurig onleesbaarmaking van de Archieven, afkomstig van de verschillende Ministeries te 's-Graven- hage, zijn voor een ieder belanghebbende te lezen." Bericht van de Uitgevers. In 1892 werd het eerste nummer van het Ned. Archievenblad uit gegeven en de prijs van het tijdschrift, buiten de platen, die het casu quo kan bevatten, zou zjjn f 3. Voor de platen is slechts een enkele keer iets berekend, doch vaker niet. In de beide laatste jaren is de omvang van het tijdschrift zoo toegenomen, dat de uitgave voor f 3.niet meer kan geschieden. Daarom ismeer in overeenstemming met den omvang van het tijdschrift, de prijs ook voor het vervolg gesteld op f 3.60. De Uitgevers ERVEN B. VAN DER KAMP. De Uitgevers van het tijdschrift berichten, dat van de vorige jaar gangen nog enkele deelen aanwezig zijn en deze verkrijgbaar zijn als volgt Jaargangen 1 10 zijn verkrijgbaar zoolang de voorraad strekt, tot den prijs vanf 35.franco. Voor België francs 80. Voor Duitschland Mark 70. Een enkele jaargang f 4.voor België fr. 9.voor Duitschland M. 8.en bovendien de kosten van invordering van het bedrag per post. 1903/1904. No. 2 Orgaan van de VEREENIGING VAN ARCHIVARISSEN in Nederland. Koninklijk besluit van den 30sten October 1903, no. 29, regelende het gebruik en de toegankelijkheid van 's Rijks Archieven. Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden Prinses van Oranje-Nassau, enz,, enz., enz. Op de voordracht van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken van 23 October 1903, no. 2743, afdeeling Kunsten en Wetenschappen; Hebben goedgevonden en Verstaan met intrekking van het Koninklijk besluit van 26 Juni 1856 no. 79, te bepalen als volgt: Art. 1. De Rijksarchivarissen zijn gehouden, onder inachtneming der hierna te melden bepalingen, de toelating tot het gebruik der onder hun be heer staande verzamelingen van archieven te verleenen aan alle bij hen bekende en vertrouwde personen, die zich daartoe aanmelden. Tot het raadplegen van Rijksarchieven, die jonger zijn dan December 1813, wordt de vergunning vereischt van de autoriteit, die ze in het depot heeft gedeponeerd. Art. 2. Indien zich bij de Rijksarchivarissen iemand ten voornoemden einde aanmeldt, aan wien zij vermeenen de toelating niet met genoegzame zekerheid te kunnen vergunnen, verwijzen zjj hem met zijn verzoek naar Onzen Minister van Binnenlandsche Zakenen doen zij tevens onverwijld aan dien Minister verslag, met opgave der redenen hunner weigering. V vTTTSff- a J I t TO Goedgekeurd bij Kon. besl. van 29 Sept. 1891. Bijdragen voor dit tijdschrift te zenden aan Mr. R. FRUIN te Middelburg.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1903 | | pagina 1