70 de Cleves, waar gesoupeerd en van waar logies te Haarlem gezocht werd dit huis te Kleef wordt aangeduid als Kleivlet in de provincie Utrecht- Elders wordt Huesden verklaard als Huissteden in dezelfde provincie. Naar ik vertrouw zal dit korte overzicht voldoende zijn om een begrip te krijgen van hetgeen in den besproken inventaris te vinden is. Ch. M. DOZY. OPGAVEN getrokken uit de staatsbegrooting voor 1893 en den daarbij behoorenden uitgewerkten en toelichtenden staat. Hoofdstuk Y. Departement van Binnenlandsche Zaken. YIde Afdeeling. Kunsten en wetenschappen. Art. 153. Jaarwedden en verdere belooningen der ambtenaren en be dienden bij 's Rijks-archieven te 's Gravenhage 16450. Yolgens den genoemden staat valt onder dezen post: a. b. c. d. e. f- 9- algemeene Rijks-archivaris f 4000. adjunct-archivaris2000. drie commiezen5400. twee adjunct-commiezen 2200. een klerk700. concierge en verdere bedienden 1300. belooningen850. Yoor 1891 was op dezen post uitgetrokken een bedrag van f 16250. het verschil wordt aldus toegelicht: „Yolgens de organisatie van het personeel aan 's Rijks-archief te 's Gravenhage behooren aldaar drie adjunct-archivarissen te zijn. Thans is op een zoodanig ambtenaar ge rekend, terwijl de bedoeling is achtereenvolgens die organisatie te ver wezenlijken. In verband hiermede is het aantal commiezen van vier op drie teruggebracht, voor twee van welke een kleine verhooging van bezoldiging is uitgetrokken." Art. 154. Kosten van onderhoud, huishoudelijke uitgaven, personeele hulp, schrijfloonen, reis- en verblijfkosteninrichting van lokalen en aankoopen voor de Rijks-archieven f 7175. Yoor 1892 was hetzelfde bedrag op dezen post uitgetrokken. Art. 155. Jaarwedden, toelagen en verdere belooningen der amb tenaren en bedienden bij 's Rijks-archieven in de pro vinciën f 29450. 71 Yolgens genoemden staat valt onder dezen post: a. archivaris b. 9- h. k. Noord-Brabant f 2000.— Gelderland 2000,— Noord-Holland 1600.™ Zeeland 2000 Utrecht 2500.— Friesland 1500 Overijssel 2000.— Groningen 2000.— Drenthe 2000.— Limburg 2000.— van het overkwartier van Gelderland memorie 9850. I. adjunct-archivarissen, commiezen-char termeesters, klerken, concierges. Yoor 1892 was hetzelfde bedrag op dezen post uitgetrokken. Art. 156. Kosten van onderhoudhuishoudelijke uitgaven, personeele hulp, schrijfloonen, reis- en verblijfkosten, aankoopen, meubilair, aankoop, stichting en inrichting van lokalen en verdere uitgaven voor de archieven in de provinciën 34000. Yoor 1892 was op dezen post uitgetrokken een bedrag van f 38000.— het verschil wordt niet toegelicht. Recapitulatie: Personeel art. 153 art. 155 Materieel art. 154 art. 156 1892. f 16250.— 29450.— f 45700 f 7175.— 38000.— 1893. f 16450.- 29450.- f 45900.- f 7175.- 34000.- Geheel totaal f 45175.- 90875.- f 41175, 87075, Het zij hier de plaats om het een en ander betreffende den stand der plannen 'tot het bouwen van een nieuw Rijksarchief mede te deelen. In verband met het ontwerp eener „verbouwing van het Departement van Binnenlandsche Zaken" was door de Regeering voorgesteld een wijziging van art. 121 van Hoofdstuk IX (Waterstaat) der begrooting voor 1892 en wel om in plaats van die omschrijving, welke zich aansloot aan een c. d. e- f- Op deze wijze raag de splitsing worden gemaalct, zij het dan ook dat losse personeele hulp in de omschrijving voorkomt.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1893 | | pagina 6