Mr. J. E Heeres. 80 de gelegenheid door aankoop in publieke veiling of uit de hand daartoe aanbiedt. Het is mij ook volslagen onbegrijpelijk wiens „eigen middelen" de „liefhebberij voor dergelijke zaken" moeten betalen, om deze toch in bezit der gemeente te doen komen. De gemeente houdt haar archief niet als een liefhebberij artikelmaar in 't belang harer eigene administratie, om zoo noodig tegen derden hare rechten te bewijzen en bovendien als bron voor ernstige historische studie. Meermalen is het geblekendat voor 't een zoowel als voor 't ander de eigenlijke archivalia niet voldoende zijn, maar dat ook uit boeken en prenten en teekeningen en penningen belangrijke aanwijzingen betreffende voormalige rechten en toestanden kunnen worden geput. Dit is het goede recht der tegenwoordig aan de meeste archieven ver bonden plaatselijke boekerijen, atlassen en dergelijke verzamelingen. Had de heer Pijnappel zich slechts de moeite gegeven de portée van zijn amendement bevorens natevragen, zonder twijfel had hij het niet in gediend. Het gezegde van den heer van Hierop bewees bovendien, hoe haastig dit raadslid de voordracht gelezen had. De post van 800.uitgetrok ken voor onderhoud (voornamelijk bindwerk van de mettertijd zeer ge havende archivaliaen het vervaardigen van onmisbare portefeuilles voor de losse stukken) en de post van 950.— die, verminderd met de toelage ad ƒ800.— aan den heer Ter Gouw, slechts een cijfer van ƒ150.— zou aanwijzen, beschouwde hij eenvoudig als beschikbaar voor aankoopen. Gelukkig dat er nog in den raad stemmen als die van den Voorzitter en van de heeren van Eeghen, Gerritsen, Blooker en Ankersmit opgingenom voor het juiste beginsel optekomenen dat ten slotte het amendement slechts de geringe meerderheid van 3 stemmen kon bekomen. Dit belooft althans iets voor de toekomst! Amst. Jan. 93. Mr. N. de Roever. Litteratuurkroniek door [Over het doel dezer kroniek zie men bldz. 57 van dezen jaargang. Geschriftendie ik verzuimd heb op te nemenschoon zij hier te huis behoorden, worden in een volgende kroniek opgenomen.] 81 Verslagen omtrent 's Rijks oude archieven. XIII. 1890. 's Gra- venhage, Nijhoff, 1892. (8°). 4, 449 bldzz. Deze bundel bevat A. „Het Rijksarchief te 's Gravenhage" door 1h. van Riemsdijk, (bldz. 1—80). [Hierin wordt gesproken over: I. Het „Archief wezen" (ruiling met Belgiëofficiëele bijeenkomst d.d. 27 Sep tember 1890 der verschillende rijksarchivarissen inde provinciën, waarvan de „Notulen" in dit deel zijn opgenomen; officieel bezoek van den Algemeenen Rijksarchivaris aan het rijksarchief te Assen; archivalia onder berusting der militaire autoriteiten opsporing van oude rechterlijke stukken in Zuidholland). II. Het „Rijksarchief" (personeel; ordening der archiefver zamelingen, n.l. de ordening van de „archieven van het algemeen landsbestuur" van 1795—1813, van het Oost- Indisch archief, van het West-Indisch archief, van de rech terlijke archievenenz.toestand der archiefverzamelingen aanwinsten (die nauwkeurig zijn opgegeven) en verliezen; af schriften voor het Rijksarchief gemaaktgebruik van het Rijksarchief gemaakt en daaruit verstrekte inlichtingen; in druk uitgegeven bescheidenlokalenmeubilair en gereed schappen; reddings- en brandbluschmiddelen]. B. „Het oud provinciaal archief in Noord-Brabant (bldz. 81 110). [Hierin zijnzij het dan ook in eenigszins andere volgorde de rubrieken van A II opgenomen. Buitendien geeft de rijksarchivaris A. C. Bondam eene „Geschiedenis der archieven van de voormalige sous-préfecture te Breda" en eene „Nota over de ordening van het provinciaal archief van Noord- Brabant"]. C. „Het oud provinciaal archief in Gelderland", (bldz. 117 125), door J. F. Bijleveld. [Dit verslag bevat de gewone ru brieken]. D. „Het oud provinciaal archief in Noord-Holland (bldz 126 160). [Onder de afdeeling „Werkzaamheden en voortgang der orde ning en inventarisatie van het archief" geeft de rijksarchivaris C. H. Gonnet een uitvoerig overzicht van de door hem overgenomen „archieven van gemeenten vroeger behoord hebbende onder den Rechtsban van Haarlem" en der resul taten van zijne bezoeken in de verschillende gemeente archieven]. E. „Het oud provinciaal archief in Zeeland", (bldz. 161 167), door J. P. N. Ermerins. F. „Het oud provinciaal archief in Utrecht (bldz. 168—226). [Van belang zijn hier de overzichten, die de rijksarchivaris

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1893 | | pagina 11