60 VI. Idem: Wanderung durch die Siegel des deutsclien uud namentlich bayerischen Adels aus der Sammlung von Me- tallabgiissen im allgemeinen Reichsarchive VII. Idem: Wanderung durcli die Siegel deutscher und vor- zugsweiser bayerischer Stadte und Genossenschaften aus der Sammlung von Metallabgüssen im allgemeinen Reichs archive VIII. Idem: Nachtrag zu V, VI, VII; IX. Zum höheren Achivdienste im Grossherzogthum Baden X. Franz Falk: Die Literatur zur Geschichte der Mainzer Weihbisschöfe XL Kurze Mittheilungen (waaronder een welkomstgroet aan onze vereeniging en aan ons blad). Register. Interrogatorium. De ondergeteekendeals voorloopig meer bijzonder met de redactie van het Tijdschrift belast, neemt bij dezen de vrijheid zich te wenden tot zijne ambtgenootenbepaaldelijk de gemeentelijke, leden en niet leden der Vereeniging van Archivarissen, met het verzoek om hem te willen doen toekomen 1°. een opgave van het bedrag, dat jaarlijks ten behoeve der onder hun beheer staande inrichtingenzoowel wat betreft het materieel als het personeelwordt beschikbaar gesteldmet het doel om daaruit samen te stellen een overzicht, zich aansluitend aan dat, hetwelk uit de Staats- begrooting werd getrokken; 2°. opgave, liefst echter zoo mogelijk toezending, van de ten opzichte der onder hun beheer staande inrichtingen geldende bepalingen en voorschrif ten zoowel diewelke het personeel als diewelke het materieel betreffen. Daar slechts de archivarissen van de gemeenten Baarn-EemnesDe venter, Goes, Leeuwarden, Middelburg en Utrecht aan het gedane ver zoek voldeden, en die van Amsterdam en Leiden mij alleen het sub 2°. gevraagde toezonden, ben ik zoo vrij nogmaals op deze wijze de mede werking der heerendie nog niets of te weinig van zich lieten hooren in te roepen. Assen. Seerp Gratama. Advertentiën. HSffT" Men vrage bij zijn Boekhandelaar NEELMEIJER'S KABINET INKT. Het is een Nederlandsoh fabrikaat, dat liefhebbers van een goede Inktsoort ongetwijfeld zal voldoen. AEELMEIJER Co. Apeldoorn. 1893. No-' 5- Orgaan van de VEREENIGING VAN ARCHIVARISSEN in Nederland. Goedgeketird bij Kon. besl. van 29 Sept. 1891. Berichten, enz. Benoemd Mr. C. P. L. Rutgers tot commies-chartermeester bij het Rijks archief in de provincie Groningen; Mr. J. J. Loefp en de heer A. J. M. Brouwer Ancher tot tijdelijke ambtenaren aan het archief der gemeente Amsterdammet ingang van 1° Januari 1893. Aan Mr. W. R. Veder, commies bij gemeld archief is de persoon lijke titel van adjunct-archivaris verleend. Het Papieronderzoek langs mechanischenmicroscopischen en chemischen weg. Ziedaar een onderwerp dat zeker in de hoogste mate de aandacht van de leden onzer Vereeniging verdient. De behandeling daarvan in dit Tijdschrift, haar orgaan, is dus niet alleen gewettigd, maar zonder twijfel gewenscht, ja noodzakelijk. De heer J. Stufkens Lz., te Rotterdam, hield daarover den 19 November j.l. in de vergadering der Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid aldaar eene voordracht, welke door hem met teeke- ningen en een aantal verrassende proeven op chemisch gebied werd toegelicht. Vroeger had spreker reeds de Papierfabricatie behandeld, waarbij hij toen duidelijk in het licht stelde, dat het bovenal de linnenvezel, het vlas, was, dat de beste qualiteiten papier oplevertofschoon hij er tevens op wees, dat tegenover de ontzaglijke hoeveelheid papier, welke jaarlijks verbruikt wordt, de productie van zuiver linnen lompen op verre na niet opwoog, zoodat dan ook de uitgebreidste onderzoekingen werden ingesteld,

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1892 | | pagina 9