CD. DOORSNEDE 57 Litteratuurkroniek. Onder deze rubriek stelt de Redactie zich voor in het vervolg op te nemen, wat vroeger werd geplaatst onder het hoofd: Verschenen werken, Inhoud van Tijdschriften. Echter nu vergezeld van een korte aankondi ging, zoo dit noodig schijnt, welke met enkele woorden eemge inlichting o-eeft omtrent den inhoud, de wijze van behandeling enz. Mr. d. M Heeres, commies aan het rijks-archief in den Haag, heeft zich bereid willig met deze taak belast. Overbodig zal het zijn er hier bepaaldelijk op te wijzen, dat niet is bedoeld een bibliographie van historische werken in het algemeen, maar bepaaldelijk alleen van de zoodanige waarin over het archiefwezen in den ruimsten omvang wordt gehandeld, ot waarin archivalia uit Nederlandsche archieven worden gepubliceerd. Mocht er iemand zijn, die een van zijn' hand verschenen werk in dit tijdschrift nader besproken wenscht te zien, zoo zende hij het daartoe ij de Redactie (Adres: Mr. S. Gratama, Rijksarchivaris, Assen) m, die daarvoor dan de noodige zorg zal dragen. Niettemin behoudt deze zich natuurlijk de bevoegdheid voor, zoo zij dit gewenscht acht, ook andere publicaties uitvoeriger te doen aankondigen. A. A. Vorsterman Van Oijen. De Oude Kerkregisters in ons land. 's Gravenhage, Genealogisch-Heraldisch Archief 1892. (4°), IV, 211 bldzz. Deze „bronnen voor Familiegeschiedenis", vroeger reeds gepu bliceerd in het Algemeen Nederlanclsch Familiebladzijn alphabe- tisch geordend en met een „register der plaatsnamen" voorzien. De oudste dagteekeningen omtrent huwelijk en doop" dateeren uit het eind der 16de eeuw. „De begraafregisters zijn van veel lateren tijd." Napoleon bewerkte, dat de meeste oude kerkregis ters aan de ambtenaren van den burgerlijken stand werden over gegeven. Nu zijn nog „slechts weinige registers in handen dei- geestelijken." Gisbertus Brom. Bullarium Trajectense. Romanorum pontificum diplomata quotquot olim usque ad Urbanum papam VI (an. 1378) in veterem episcopatum Trajectensem destinata reperiuntur collegit et aus- piciis Societatis historicae Rheno-Trajectinae ediditbasciculi IH iv. - Haga-Comitis, Nijhoff 1892. (8°); pagg. 241-480. Hiermede is Volumen I voltooid van dit belangrijke werk, dat ontleend is aan de archieven van het Vaticaan, aan archieven in Parijs België en ons land, en, vooral van belang voor onze kerkgeschiedenis, toch ook overigens voor onze historie van gewicht is. Deze beide fasciculi loopen van 1312 1347. S. Muller Fz. Het archief der bisschoppen van Utrecht. 's-Gra- venhage, Algemeene landsdrukkerij, 1892. (8°); 30 bldzz. Na de geschiedenis van dit, op een groot deel van ons land be-

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1892 | | pagina 7