54 regels te stellen, daar z. i. juist met het oog op den verschillenden aard der archieven vaste, algemeen geldende in bijzonderheden tredende voor schriften niet te geven zijn; dat echter, hoe dit zij, het door mr. Muller gezegde aantoont de wenschelijkheid om het punt niet overhaast te be handelen, maar het in de volgende jaarvergadering wederom aan de orde te stellen, terwijl in dien tusschentijd schriftelijke gedachtenwisseling in de kolommen van ons Tijdschrift zal kunnen plaats vinden, en dus de vragen, die zich hierbij voordoen, van verschillende zijden worden toege licht. Tot uitstel werd dientengevolge dan ook besloten. Na nog te hebben opgemerkt, dat als plaats voor de jaarvergadering in 1893 werd aangewezen Amsterdam, eindigen wij met de mededeeling dat door de meeste der ter vergadering aanwezige ledenna afloop daar van, werd deelgenomen aan een diner en een rijtoer, die zeker nog aan gezelligheid zouden hebben gewonnen, indien meerderen waren opgekomen. Zij die aanwezig waren zullen echter met ons instemmen, als wij be weren Les absents ont eu tort. Een brandvrij archiefgebouw. Gemeenten, die behoorlijk voor de papieren gedenkstukken van haar verleden willen zorgen, zullen er, zoodra de nieuwe archieven door voort- durenden aanwas de beschikbare ruimte in beslag nemen, van lieverlede toe moeten overgaan om voor haar oud-archiefmisschien wel voor oud en nieuw-archief samen -een speciaal ter opname dier archieven inge richt gebouw te stichten. liet bouwen van zulk een depót is altijd eene zaak, waarmede groote sommen gemoeid zijn. Waar genoeg belangstelling heerscht zal de geld kwestie vaak zulke belemmeringen in den weg leggendat alles bij het oude blijft, hetgeen in vele gevallen zeggen wil dat er weinig of niets ter verbetering geschiedt. Alles wat alzoo er toe kan bijdragen, om be hoorlijke en veilige bergplaatsen onder het bereik te brengen ook van gemeenten van den tweeden, derden of vierden rang, verdient de aan dacht van de lezers van dit blad. Daarom wensch ik hier iets te vertellen van een kortelings alhier gebouwd archief-depót, dat m. i. voldoet aan de voorwaarden van veilig heid en doelmatigheid en dat bovendien goedkoop is. Ik ben van meening, dat de bergplaats zelve/geen weelde hoege naamd behoeft te zien te geven noch uit- noch inwendig. Uitwendig behoeft het gebouw geen monumentaal karakter te dragenevenmin be hoeft het in een bepaalden stijl opgetrokken te zijn. Is er geld genoeg beschikbaar dan bestede men het aan den voorgevel, aan studiezalen en bureelen. Het depót behoeft niets meer te zijn dan een pakhuis, bere kend op de berging van zooveel mogelijk archieven op zoo klein mogelijk bestek. Geen weelde, geen plaatsverliesdat zijn eischen der praktijk. 55 Het nieuwe gebouw voor het notariëel archief te Amsterdam, gebouwd naar de plannen en onder leiding van den Heer W0. Metzelaar ingenieur-architect voor de gevangenissen eu rechtsgebouwen (Dep4, van Justitie) te 's Gravenhage, voldoet m. i. ten volle aan deze voorwaarden. Dit depót, dat binnen zijne zware muren een oppervlakte heeft van 17]/2 bij 11 M. rust op 364 palen en is opgetrokken van baksteen, terwijl kap, dakbedekking, vensters en deuren, zoomede de vloeren der galerijen, de wenteltrapjes in twee hoeken aangebracht, en de boekenstellingen, ja zelfs de klaptafeltjes, geheel van ijzer zijn vervaardigd. Het heeft een hoogte van 13 M. en is als het ware ééne localiteit, waarin de boekenstellingen, 11 iu getal, van den grond tot aan de gemetselde zoldering doorloopen. Teder juk dier stellingen is afzonderlijk gefundeerd. Er is op deze stel lingen, die 55 cM. breed zijn en 90 cM. van elkaar verwijderd staan, plaats voor 6402 strekkende meters folio registers, die gelijkstraats en op ieder der drie verdiepingen of galerijen acht hoog geplaatst kunnen worden op platte dunne ijzeren staven aan de jukken vastgeklonken. De ijzeren vensters, in ieder der vier wanden op elke verdieping aan gebracht, zijn slechts 1.20 M hoog bij ongeveer gelijke breedte en ver schaffen toch een overvloedig licht door het geheele gebouw. De ge pleisterde muren dragen veel tot de verspreiding van het licht bij. Deze vensters zijn van zwaar matglas voorzien aan de buitenzijde door stevig ijzervlechtdraad beschermd. Enkele ruiten bestaan uit glasjalou- ziën voor de luchtverversching. Bovendien bevindt zich daartoe onder ieder raam een gleuf, door een opstaanden rand tegen inregenen beveiligd. Dat zich onder het gebouw een groote waterkelder bevindt, die in geval van beleg, goede diensten aan de burgerij kan bewijzen, doet hier niet ter zake. De kosten hiervan buiten rekening gelaten, kwam het gebouw op niet meer dan 35000 gld. te staan. Houdt men in t oog, dat de fundeeringswerken wegens den toestand van den bodem onder Amster dam bijzonder kostbaar waren, dan mag men aannemen, dat hetzelfde gebouw in iedere andere stad voor 30000 gld. had kunnen gezet worden. Ik ben er van overtuigd, dat men voor deze som tot dusverre nog nergens hier te lande een volkomen brandvrij gebouw heeft gezet, dat 6400 M. folianten kan opnemen. Ten einde een denkbeeld van de in wendige inrichting, waarop het aankomt te geven, voeg ik een paar afbeeldingen in lengte- en breedte doorsnede hierbij. Gelijk ik zeide is het gebouw enkel voor depót ingericht. Er zijn geen werkkamers bij, omdat het notariëel archief niet voor het onderzoek openstaat, en het materiaal er steeds in behoorlijke orde wordt binnen gebracht zoodat de bewaarder het maar voor 't nederzetten heeft. Toch mag gevraagd worden of, met het oog op de eventueele openstelling diei archieven, de aanbouw van een werkkamer niet voorzichtig ware ge weest. Wie er thans iets heeft op te zoeken, moet zich met een van de

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1892 | | pagina 4