48 afgescheiden was van de andere wijken, door de baricaden, waarvan er één was opgeworpen op den hoek van de rue du Chaume en de rue de Rambuteau, ontving Maury bericht, dat het palais Suubisewaar de archieven bewaard wordengevaar liep in brand gestoken te worden zooals zoovele andere gebouwen reeds in vuur waren opgegaan. Onmiddellijk begaf hij zich naar den wachtpost der garde Nationale gevestigd op het voorplein, en gelastte den koinmandant eiken aanval der Federés af te slaan. Zelfs wapende hij alle bureauklerken en andere beambten, die hem over gebleven waren Die voorzorg bleek niet noodeloos. Tot tweemalen toe, zoowel des nachts, als den anderen morgen, trachtten benden het gebouw binnen te dringenhetzij om de gardes over te halen zich met hen te vereenigen of wel om des te gemakkelijker te kunnen terug trekken; zij werden door de gardes, met behulp van het gewapende per soneel, teruggeworpen. Gelukkig werd Donderdags namiddags 1 uur, de barricade genomen door het 94e linie-regiment, dat terstond post vatte op het voorplein van het archiefgebouw en voorgoed de archievenzoowel als den moedigen en beleidvollen Directeur vrijwarende voor verder gevaar. s'-Gravenhage Februari 1892. A. J. S. v. R. Verschenen werken. Inhoud van Tijdschriften. Het oudste cartularium van het sticht Utrecht, door mr. S. Muller Fzn.; uitgegeven in de werken van het Historisch Genootschap te Utrecht. Acta der provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noorde lijke Nederlanden, gedurende de jaren 1572 1620, verzameld en uitge geven door dr. J. Reitsma en dr. S. D. van Teen. Eerste deel: Noord-Holland, 15721608. Te Groningen bij J. B. Wolters. Manuel de paléographie latine et francaise du VI® au XVII0 siècle suivi d'un dictionnaire des abréviations avec 23 fac-similés en phototypie par Maurice Prou. Paris, Alplionse Picard, éditeur. Rue Bonaparte 82. 12 francs. Receuil de fac-similés d'écritures du XIIe au XVIIe siècle, (Mauuscrit latins et frangais), accompagnés de transcriptions par Maurice Prou. même éditeur, 6 francs. Advertentiën. Men vrage bij zijn Boekhandelaar NEELMEIJER'S KABINET INKT. Het is een Nederlandsoh fabrikaat, dat liefhebbers van een goede Inktsoort ongetwijfeld zal voldoen. NEELMEIJER Co. Apeldoorn. 1893. No. 4. Orgaan van de VEREENIGING VAN ARCHIVARISSEN in Nederland. Berichten, enz. Benoemd Mr. J. A. Feith tot rijksarchivaris in de provincie Groningen in plaats van Mr. H. O. Feith die als zoodanig eervol is ontslagen. De eerste Jaarvergadering, gehouden te Utrecht op 9 Juli 1892. Op den bepaalden tijd en plaats waren een 17-tal leden der Vereeni- ging verschenen. Hoewel het te betreuren valtdat niet meerderen aan de oproeping hadden voldaangeeft het getal der opgekomenen toch geen stof tot klagen, als men bedenkt, dat ongeveer een derde gedeelte der leden aanwezig was. Ten gevolge der ongesteldheid van den Voorzitter mr. A. J. Enschedé, opende mr. N. de Roever in diens plaats optredendede vergadering met een verslag omtrent de lotgevallen der vereeniging in haar eerste levensjaar. Na een woord van welkom tot de aanwezigen te hebben gericht, herdacht spr. den afwezigen voorzitter met deze woorden: „Gij mist aan deze tafel den nestor van het bestuurden mandie ten vorigen jare met zooveel beminnelijke tact onze eerste vergadering leidde. Gij mist hem even ongaarne als wijen ik mag zeggendat het ook hein leed is, dat hij hier niet nogmaals een bewijs van zijn' volle sympathie voor onze vereeniging door zijne tegenwoordigheid kon geven." Daarna werd achtereenvolgens gewezen op de erkenning onzer vereeni ging als rechtspersoon en de daarmede in verband staande formuleering Goedgeke^lrd bij Kon. besl. van 29 Sept. 1891. Het bestuur heeft geineendin overeenstemming met den ter vergadering gebleken wensch der ledenvan het verhandelde een kort overzicht in ons blad te moeten geven vooral ten be hoeve der afwezigen. Een overzicht, niet een volledig verslag.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1892 | | pagina 1