Varia. Men leest in Het Vaderland van 2 Dec. 1891, no. 284: „Voor de betrekking van archivaris te Dordt hebben zich 103 sollicitanten aangemeld. De jaarwedde bedraagt f 500. Natuurlijk zijn er onder die sollicitanten velendie alles behalve voor archivaris geschikt zijn. Hun maatschappelijke positie varieert van boekbinder tot advocaat." Commentaar overbodig De jaarwedde is sinds op f 1000 gebracht. Verschenen werken. Inhoud van Tijdschriften. Gisbertus Brom, Bullarium Trajectense. Fase. III. De archieven van het kapittel der hoogadellijke Rijksabdij Thorn, uit gegeven door J. Habets, archivaris in Limburg. I. Charters en Bescheiden van 966 tot 1500. Inventaris van het oud-archief der heerlijkheid, thans gemeente Zand- voort met lijst der HeerenSchoutenpredikanten door P. N. van Door- ninck, oud-burgemeester der gemeente Zandvoort. Gebrs. van Brederode Haarlem 1892. f 1. Bestimmungen über die Herausgabe der Geschichtsquellen der Provinz Sachsen, Halle a. d. S. 1891. Archivalische Zeitschrift, Neue Folge. Bd II. München. Th. Ackerman 1891. Inhoud I. Siegel der Wittelsbacher in Bayern bis auf Max III Joseph, von K. Primbs. II. Urkundliches zur Genealogie der Herzogin Judith von Bayenr von E. Freiherrn von Oefele. III. Tier Handschriften und ein alter Druck deutscher Rechtsbücher aus der Bodmann-Habel-Conradyschen Sammlung von L. von Rockinger. IY. Ein Beitrag zur Geschichte der Dechiffrirkunst von H. Weber. Y. Zur Geschichte des Württembergischen Staatsarchivs von E. Schneider. YI. Siegel deutscher Könige und Kaiser von Karl dem Grossen bis Friedrich I im allgemeinen Reichsarchive. Aus dem Nachlasse des Kreisarchivars. E. Geib in München. YII. Zur Kunde von Geheimschriftenvon L. von Rockinger. XIII. Ubersicht der Mönchsabteien des Benidiktiner Ordens in Deutsch- land, Oesterreich, der Schweiz bis zum Anfange dieses Jahrhun- derts von P. Gabriel Bucelin. IX. Geschichte der pfalz-bayerischen Archive der Wittelsbacher von M. J. Neudegger. X. Kurze Mittheilungen. Register. Orgaan van de VEREENIGING VAN ARCHIVARISSEN in Nederland. Goedgekeurd, bij Kon. besl. van 29 Sept. 1891. Berichten, enz. Door Burgemeester en Wethouders van Deventer is tot archivaris der gemeente benoemd dr. J. de Hullü, terwijl de zorg voor de biblio theek aan een afzonderlijken titularis is opgedragen. Weinige weken geleden werd het omvangrijke archief dor notarieele protocollen te Amsterdamdat tot dusverre in eenige bovenzalen van het Paleis van Justitie bewaard werd, overgebracht naar een uitsluitend daarvoor gesticht gebouw in de onmiddellijke nabijheid van het nieuwe kantongerecht, gedeeltelijk op het terrein van het huis van arrest en bewaring (de voormalige cellulaire gevangenis) bij de Leidsche poort. Dit gebouw, waaraan niets dan ijzer en steen is gebezigd, geeft in een betrekkelijk klein bestek zeer veel bergruimte, en voldoende zekerheid tegen brandgevaar. Evenzeer is op bevredigende wijze voor licht en lucht zorg gedragen. Wij hopen nader in de gelegenheid te zijn uit voeriger op dit gebouw terug te komen. De jaarlijksche algemeene vergadering der Yereeniging zal dit jaar te Utrecht op 9 Juli a.s. plaats vinden. Op de agenda komen als punten van behandeling voor: a. Scheiding van oud en nieuw archief b. Algemeene regels omtrent ordening en inventarisatie van archieven van kleinere steden en waterschappen. Over experten benoemd ter onderzoek van valschheid in geschrifte. Ik wenschte in dit tijdschrift de aandacht der lezers en in de aller eerste plaats mijner hooggeachte collega's te vragen voor een zaak,

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1892 | | pagina 9