22 b. adjunct-archivaris c. vier commiezen 7200.— d. twee adjunct-commiezen 2200.— e. een klerk 700.- f. concierge en verdere bedienden 1300.— 9- belooningen 850.- Voor 1891 was op dezen post uitgetrokken een bedrag van 16760. het verschil wordt aldus toegelicht: „wegens het afsterven van een der ambtenarenwelke aanspraak hadden op eene personeele belooning voor gemis van copieloonenis het bedrag voor belooningen uitgetrokken verminderd." Art. 149. Kosten van onderhoud, huishoudelijke uitgaven, personeele hulp, schrijfloonenreis- en verblijfkosten, inrichting van lokalen en aankoopen voor de Rijks-archieven 7175. Voor 1891 was hetzelfde bedrag op dezen post uitgetrokken. Art. 150. Jaarwedden, toelagen en verdere belooningen der amb tenaren en bedienden bij 's Rijks-archieven in de pro vinciën 29450.— Volgens genoemden staat valt onder dezen post: a. archivaris in Noord-Brabant 2000. b. Gelderland v 2000.— c. B Noord-Holland 1600. d. v v Zeeland2000.— e. archivaris in Utrecht2500. fv V Friesland1500.— 9Overijssel2000.— h. 7, r, Groningen 2000.— Drenthe2000.— j- t, Limburg2000.— 7/Ti van het overkwartier van Gelderland memorie l. adjunct-archivarissen, commiezen-char termeesters, klerken, concierges. 9850. Voor 1891 was op dezen post uitgetrokken een bedrag van ƒ28750. het verschil wordt aldus toegelicht: „De uitgaaf voor een schrijver, die bij een der archieven voortdurend werkzaamheden verrichtte, doch min regelmatig uit den post voor schrijfloonen op het volgend artikel betaald werd, is thans op het artikel voor personeel uitgetrokken." Art. 151. Kosten van onderhoudhuishoudelijke uitgaven personeele hulp, schrijfloonen, reis- en verblijfkosten, aankoopen, meubilair, aankoop stichting en inrichting van lokalen en verdere uitgaven voor de archieven in depro vinciën ƒ38000. 23 Voor 1891 was op dezen post uitgetrokken een bedrag van 22500. het verschil wordt aldus toegelicht: „Volgens de overeenkomst met de provincie Friesland gesloten en waarvan bij de behandeling der vorige staatsbegrooting mededeeling is gedaan, behoort thans overgegaan te worden tot de herstelling, verbou wing en inrichting van het Kanselarijgebouw te Leeuwardenniet slechts ten behoeve van !s Bijks-archieven maar ook voor de provinciale biblio theek. Daartoe is thans een eerste termijn ad 16000.uitgetrokken op een totaal van ongeveer ƒ50000.-, waarop het geheele werk ge raamd is." Recapitulatie Personeel 1891. 1892. art. 148 16760.— 16250.— art. 150 28750.— 29450.— 45510.— ƒ45700.— Materieel 2) art. 149 7175.— 7175.— art. 151 22500.— 38000.— ƒ29675.— 45175.— Geheel totaal ƒ75185.— ƒ90875.— Interrogatorium. De ondergeteekendeals voorloopig meer bijzonder met de redactie van het Tijdschrift belast, neemt bij dezen de vrijheid zich te wenden tot zijne ambtgenootenbepaaldelijk de gemeentelijke, leden en niet leden der Vereeniging van Archivarissen, met het verzoek om hem te willen doen toekomen ln. een opgave van het bedrag dat jaarlijks ten behoeve der onder hun beheer staande inrichtingenzoowel wat betreft het materieel als het personeel, wordt beschikbaar gesteld; met het doel om daaruit samen te stellen een overzicht, zich aansluitend aan dat, hetwelk uit de Staats begrooting getrokkenvoorkomt in dit nummer 2°. opgave, liefst echter zoo mogelijk toezending, van de ten opzichte der onder hun beheer staande inrichtingen geldende bepalingen en voorschrif ten zoowel diewelke het personeel als diewelke het materieel betreffen. Assen. Seerp Gratama. 9 Bedoeld is dat van Drenthe. 2) Op deze wijze mag de splitsing worden gemaakt, zij het dan ook dat losse personeele hulp in de omschrijving voorkomt.

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1892 | | pagina 8