Het tweede nommer zal eveneens als proef ter inzage worden rondgezonden. De abonnementsprijs voor het tijdschrift, dat op ongeregelde tijden in nummers van ongelijken omvang zal verschijnen, bedraagt per jaar f 3—, buiten de platen, die het casu quo kan bevatten. Men abonneert zich bij den secretaris der Vereemging, bij den uitgever''of bij den gewonen boekhandelaar. 1893. No. 3. Orgaan van de VEREENIGING YAN ARCHIVARISSEN in Nederland. Berichten enz. Benoemd Mr. J. C. van Overvoorde, tot archivaris der gemeente Dordrecht; Mr. J. Gk Ch. Joosting, tot rechtskundig ambtenaar aan het archief der gemeente Utrecht; De heer M. Gr. de Boer, leeraar aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Goestot archivaris dier gemeente De heer J. A. R. Kijmmell, tot klerk bij het rijks-archief in de pro vincie Drenthe. Tengevolge der benoeming van Dr. I. ,T. le Cosqtjino de Bussy tot Hoogleeraar aan het Doopsgezind Seminarium te Amsterdam is de be trekking van archivaris der gemeente Deventer vacant. Naar wij vernemen zal de zorg voor het archief der gemeente Delft niet aan een afzonderlijken titularis worden opgedragen. De bekende oud-directeur van het Beiersche Rijks-archief Dr. Franz yon Löher is in den ouderdom van bijna 74 jaren te München overleden. Hij deed behalve eenige reisbeschrijvingen ook een rechtsgeleerd werk het licht zien, getiteld: Das System des preuszischen Landrechts. Hier te lande was hij vooral bekend door zijne studiën over Jacoba vau Beieren en haar' tijd. Op zijne werkzaamheid als het hoofd van het Beiersch archiefwezen en zijne beteekenis als zoodanigook voor het buitenland hopen wij later terug te komen. OUD EN NIEUW ARCHIEF. De vraag welke stukken tot het oud, welke tot het nieuw archief be- hooren is een der eerste, die de archivaris zich stelt bij het ordenen van Goedgekeurd bij Kon. best, van 29 Sept. 1891. 1

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 1892 | | pagina 1