i.2.4 inventarissen Inventaris van het familiearchief Van der Pot; Idem, Inventaris van de archieven van Ravesteyn, 76, 142-147. Briefwisseling met J. Fox over dit onderwerp, 76, 284-288 76a Booy, E. P. de, Enige opmerkingen over [de beschrijving van] brieven in persoonlijke archieven n.a.v. I. W. L. A. Caminada en F. I. M. Otten, Inventaris van de papieren van Dr. J. W. Meyer Ranneft, en F. J. M. Otten, Inventaris van de papieren van Jhr. Mr. B. C. de longe, 77, 125-129 76b Fox, J., Fouten bij het inventariseren van archieven, bittere ervaringen door een examinator opgedaan [voordracht], 77, 327-337. Zie ook blz. 347-400 76c Mentink, G. J., Inventariseren een moeilijk vak? [voordracht], 77, 338-352. Zie ook blz. 347-400 1.2.5 regesten zie ook: besprekingen van regesten en regestenlijsten, nrs. 521, 527, 544, 679, 688, 700, 705, 777, 1490 discussies over regesten, 5, 106, 22, 18-21, 24, 187-190, 29, 68-69 mening van Camille Bloch over regesten, 17, 280-281 77 Fruin, R., Regels voor het maken van regesten in oorkonden, 9, 132-135 78 Fruin, R., Over regesten, 38, 140-142 79 Heeringa, K., Een en ander over regesten, 38, 142-148 80 Polemiek tussen R. Fruin en K. Heeringa over de al of niet wenselijkheid van het maken van regestenlijsten, 39, 106-111, 173-174 80a Dekker, C., Het regest [voordracht], 77, 360-373. Zie ook blz. 374-400 1.2.6 kaarten zie ook: beschrijving van kaarten, nrs. 297, 524, 837 cartografie, hfdst. 6.11 81 Kersbergen, A. C., bespr. van Aanwijzingen voor het beschrijven van prenten, teekeningen en kaarten, 49, 218-220 82 Hoff, B. van 't, Regels voor het beschrijven van kaarten in archieven. 57, 58-68, 60, 129 1.2.7 indices 83 84 85 zie ook: nrs. 680, 685, 695, 696, 1490, jrg. 18, 32-34 vervanging voornamen door geslachtsnamen, 16, 185 Dozy, Ch. M., Een en ander over alfabetische naamregisters, 3, 28-30 Leur, C. L. de, De samenstelling van indices op de oude kerkelijke registers [voorschriften], 14, 145-153 Leur, C. L. de, Proeve van regelen voor het samenstellen van indices voor historische geschriften, in het bijzonder op archiefinventarissen, 18, 44-99. Naschrift van R. Fruin, 18, 171-178 [14] 1.2.7 indices 86 Muller, S., Cuveliers index [n.a.v. nr. 1714], 22, 137-138 87 Ebell, C. C. D., Nieuwe banen [bespr. van Regels voor het kaartsysteem van het bureau voor historische demografie te 's-Gravenhage], 41, 194-198 88 Beyerman, J. I., Het 'klapperen' van archivalia, 48, 59-68, 152. Vervolg, 54, 67-70 89 Beyerman, J. J., Een concordantie op klappers op doop- en trouwboeken, 58, 73-74. Reacties van G. Kurtz en H. I. Bernsen, 58, 113-117 89a Laan, P. H. 1. van der, De praktijk van het indiceren [voordracht], 77, 353-359. Zie ook blz. 390-400 1.2.8 terminologie en het beschrijven van stukken zie ook: archief, franse definitie, 13, 67 discussie over definitie tussen S. Muller en Th. van Riemsdijk, 31, 57-59 definitie, nr. 25 cartularia en manualen, 10, 34-35 cartularium, beschrijving volgens handschriftkundige methode, nr. 1550 chirografen, moderne, 51, 160 copulaten, 11, 164 huis- en heerlijkheidsarchieven, 45, 57-58 90 Ebell, C.C.D., Een vraag over de wijze van beschrijving van een soort archiefstukken [verzoekschriften met kantbesthikking], 22, 48-49 91 Lasonder, L., Eenige opmerkingen over het gebruik van de term 'protocol' in archief-inventarissen, 24, 102-104 92 Enschedé, J. W., Archief en archivaris [afleiding en gebruik van deze termen], 27, 138-141. Aanvulling, 27, 235. Reactie van R. D. Baart de la Faille, 29, 333 93 Waller Zeper, S. A., Transfix en getransfigeerde oorkonde, 31, 4 94 Waller Zeper, S. A., Par. 93 van de Handleiding [over de betekenis van het woord 'charter']. Met naschrift van R. Fruin, 36, 173-175 95 Smit, J. P. W. A., Bijdrage tot de bepaling van vaktermen. I. Bescheiden, archief, document, collectie, verzameling, 39, 149-153 96 Smit, J. P. W. A., De definitie van het begrip archief, 53, 33-35 97 Unger, W. S., Over het conventioneel gebruik van eenige termen en teekens, 57, 55-58 98 Cate, J. A. ten, De definitie van archief in het woordenboek der nederlandse taal, 61, 21-23. Vervolg, 61, 85-88 99 Ven, A. J. van de, bespr. van J. L. van der Gouw c.s., Nederlandse archiefterminologie, 66, 228-229 100 Hoek Ostende, J. H. van den, bespr. van Lexicon of archive terminology, 69, 52-54 101 Maris, A. Johanna, Cartularium en legerboek of legger [n.a.v. A. G. Weiler, Cartularia van Augustijner kloosters en huizen van Broeders en Zusters van het Gemene leven in Gelderland en Overijssel], 76, 42-47 102 Schoute, C. R., Een nieuwe definitie van het woord archief, 76, 288-289 [15]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 9