6.6 rechts-, institutionele en kerkgeschiedenis 1632 Smit, J., Bijdrage tot de geschiedenis van de in 1572 uitgeweken regeerings- colleges en de restitutie van hun archieven, 35, 31-48, 173-194 1633 Drossaers, S., bespr. van B. J. Veeze, De raad van de prinsen van Oranje tijdens de minderjarigheid van Willem III, 1660-1668, 40, 236-237 1634 Bijlsma, R., De Generaliteitscolleges en de regeling van de auditie der comptabelen van de Generaliteit, 1588-1651, 45, 105-114 1635 Japikse, N. M., De loketkas der Staten-Generaal en zijn voortzetting in het familiearchief Fagel, 65, 114-124 1636 Hardenberg, H., De organisatie van de secrete diensten tijdens de Republiek, 70, 132-147 1637 Rappard, W. A. van, Welke generale petitiën schreef Simon van Slingelandt? 73, 30-40 6.6.3.3 na 1800 1638 Haga, A., De ordonnantie op het recht van successie van 4 October 1805, 38, 82-87 1639 Beth, J. C., De Departementen van Algemeen Bestuur, 13, 44-46, 177-206. 14, 23-29, 83-100, 153-160, 205-212 1640 Gouw, J. L. van der, bespr. van W. J. M. Maas, De Dijkwet van 1810, 60, 158-159 1641 Beth, J. C., Het kadaster gedurende het tijdvak 1814-1843, 16, 160-175 1642 Circulaires betreffende titels van voormalige tiendrechten [van het ministerie van Binnenl. Zaken, 1910], 18, 207-209. Zie ook nrs. 1422, 1654 6.6.4 naar plaatsen N.B. Per provincie gerangschikt 6.6.4.1 Drenthe 1643 Unger, W. S., Aankondiging van E. I. Werkman, Voorouders van Koningin Juliana als Stadhouders van Drenthe, 54, 147 6.6.4.2 Friesland 1644 Heerma van Voss, A. L., De maires en hunne opvolgers als politierechters, 36, 99-110 1645 Buijtenen, M. P. van, De structuur van den eersten Emsinger Codex, 50, 136-142 1646 Fockema Andreae, S. J., bespr. van M. P. van Buijtenen, De Leppa, een rechtshistorische en waterstaatkundige bijdrage, 50, 46-47 1647 Fockema Andreae, S. J., bespr. van M. P. van Buijtenen, De Grietenij Idaarderadeel, 53, 90-91 1648 Fockema Andreae, S. J., bespr. van G. Overdiep en J. C. Tjessinga, De rechtsomgang van Franekeradeel 14061438, 55, 92 1649 Halbertsma, H., bespr. van M. P. van Buijtenen, St. Vitus van Oldenhove. Episodes uit de strijd om Leeuwardens kerk 11461580, 56, 42-43 [120] 6.6 rechts-, institutionele en kerkgeschiedenis 1650 Unger, W. S., bespr. van M. P. van Buijtenen, De Fries-Groningse grens in Lauwerszee en Wadden, 59, 82-83 1651 Slicher van Bath, B. H., bespr. van M. P. van Buijtenen, De grondslag van de Friese vrijheid, 60, 32-34 1652 Fockema Andreae, S. J., bespr. van M. P. van Buijtenen en H. T. Obreen, Westergo's IJsselmeerdijken. 62, 151-152 6.6.4.3 Gelderland 1653 Joosting, J. G. C., bespr. van G. A. Meijer, Dominikaner Klooster en Statie te Nijmegen, 2, 78-84 1654 Cosquino de Bussy, A. Ie, bespr. van de uitgave van Besluiten der Tiend commissie in het tweede tienddistrict Arnhem [met reactie van A. C. Bondam betreffende andere dan cirkeltienden], 26, 233-243. Zie ook nr. 1642 1655 Formsma, W. J., bespr. van W. Jappe Alberts, De Staten van Gelre en Zutphen tot 1459, 55, 90-92 1656 Maris, A. J., Vorming van kapittelen van seculiere kanunniken in Gelderland vóór de Reformatie, 70, 148-172 6.6.4.4 Groningen zie ook: Recht van zegelen, nr. 149 1657 Wiersum, E., bespr. van P. G. Bos, Het Groningsche Gild- en Stapelrecht tot de Reductie in 1594, 13, 143-146 1658 Frederiks, K. J., bespr. van G. M. Cohen Tervaart, De Grietman Rudolf de Mepsche. Historisch-juridische beschouwingen, 30, 64-67 1659 Wiersum, E., bespr. van W. J. Formsma, De wording van de Staten van Stad en Lande tot 1536. 38, 186-188 1660 Formsma, W. J., bespr. van P. J. Winter, Westerwolde generaliteitsland, 53, 91-92 1661 Martens van Sevenhoven, A. H., bespr. van A. T. Schuitema Meijer, De kerk gebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen, 55, 133-134 1662 Unger, W. S., bespr. van W. J. Formsma, De vorming der Groninger gemeenten, 56, 90-91 1663 Kuile, G. J. ter, bespr. van S. J. Fockema Andreae en F. J. L. Berkenvelder, Groninger Plakkaatboek 1594-1848, 66, 113-114 6.6.4.5 Holland zie ook: DTBregisters Amsterdam, geschiedenis, nr. 631 's-Gravenhage, College der z.g. 'Sociëteit', 18, 6-7 1664 Splitsing tussen rechtspraak en administratie [mededeling over de uitwerking van art. 1616 van het in 1802 vastgestelde reglement van het departement Holland], 11, 46-48. Zie ook nr. 1667 1665 Fruin, R., bespr. van A. S. de Blécourt ,De ambachten in Rijnland, Delfland Schieland, 11, 124-128 [121]

Periodiekviewer Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nederlandsch Archievenblad | 0002 | | pagina 62